საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

კუშნერი თანახმაა რუსეთისათვის საბრძოლო გემის მიყიდვაზე

parizi. 30/11/09. (AFP)

franguli diplomatiis xelmZRvanelma bernar kuSnerma, orSabaTs ganacxada, rom Tanaxmaa «garkveuli sifrTxiliT», mistralis tipis samxedro xomaldis ruseTisaTvis miyidvaze. proeqti, romelic saqarTvelosa da baltiis qveynebis SeSfoTebas iwvevs.

«me vfiqrob, rom sifrTxiliT unda iqnes gayiduli magram, es Cemi gadasawyveti ar aris», ganucxada radio «RTL»-s ministrma. «arsebobs uwyebaTaSorisi komiteti CIEEMG, romelic gadawyvets», dasZina man.

saomari materialebis eqsportis Semswavleli uwyebaTaSorisi komisia (CIEEMG) aerTianebs sxvadasxva frangul saxelmwifo struqturebs (sagareo saqmeTa saministro, Tavdacvis, ekonomikis da sxva). Aam komisiis intervencia xdeba sxvadasxva doneze, rodesac saqme exeba SeiaraRebis sxva qveynisTvis mihyidvas molaparakebaTa dawyebisas, maTi mimdinareobisas da kontraqtis xelmowerisas, ganacxadebs ra, es komisia Tavis Tanxmobas Tu uars.

«me vici, rom qarTvelebis mxarezec unda viyoT», ganacxada bernar kuSnerma. «unda moxdes orive mxaris gaTvaliswineba», fiqrobs is.

paraskevs, safrangeTis premier ministrma ganacxada, rom safrangeTi Seiswavlida ruseTis survils mistralis tipis xomaldis yidvasTan dakavSirebiT. sasardlo-sabrZolo gem mistrals SeuZlia vertmfrenebisa da samxedro javSanmanqanebis trasnportireba.

saqarTvelo da ruseTi erTmaneTs 2008 wlis zafxulSi daupirispirdnen. am konfliqtis mogvarebas saerTaSoriso sazogadoebis da kerZod ki, safrangeTis Careva dasWirda.  am or qveyanas Soris situacia kvlav Zalzed daZabuli rCeba.