საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ნობელის პრემია - პრესტიჟული პრიზი, მაგრამ არცთუ ყოველთვის საუკეთესო საჩუქარი

პარადოქსია, მაგრამ ნობელის პრემიის ლაურეატთა სახელი ყოველთვის არ ასოცირდება მშვიდობასა და უსაფრთხოებასთან.

esa Tu is prizi, rac ar unda prestiJuli iyos, yovelTvis ver gamodgeba xolme Tilismad. 1906 wels dajildoebulma, mSvidobis dargSi nobelis pirvelma laureatma, Teodor ruzveltma ver SeZlo kvlav arCeuliyo SeerTebuli Statebis prezidentad 1912 wels. mis Soreul memkvidreTagan, egviptel anuar al-sadaTsa da israelel ichak rabins kidev ufro mZime bediswera ergoT : orive moklul iqnen. vinaidan mSvidoba yovelTvis oms moyveba, mudam gamoCndebian xolme revanSistebi, romlebic mzad arian gaanadguron is, vinc gadamwyveti nabiji gadadga mowinaamRdege banakisken. da, rogorc wesi, xifaTi sakuTari banakidan modis xolme.

Tuki gadavxedavT moqmed saxelmwifo moRvaweTa sias, romelTac nobelis laureatoba ergoT wilad, davinaxavT rom samSvidobo saqmianoba maT xels ar uSlida axali omis momzadebasa Tu xelmZRvanelobaSi. Sesabamisad,Nyvelaze uryevi pacifistebi ar unda veZeboT maincdamainc nobelis laureat msoflio liderTa Soris. Aase magaliTad, gandis arasodes Rirsebia es pativi.

SemTxveviTi maradisoba

Teodor ruzveltma, romelsac pativi ages 1905 wlis ruseT-iaponiis omis Semdgomi SuamavlobisTvis, Tavi gamoiCina aseve « didi joxis » politikiT (Big Stick policy), esoden udrekad rom warmarTa karibis auzSi espaneTis winaamRdeg da romelmac ganapiroba amerikelTa mier panamis srutes dapatroneba. amave WrilSi, SeerTebulma Statebma gaaormages belicisturi moqmedebebi samxreT amerikasa da aziaSi, realpolitikis mimdevris, saxelmwifo mdivnis, henri kisinjeris xelmZRvanelobiT. 1973 wels kisinjerma gainawila nobelis premia general le duk Tho-sTan erTad vietnamis samSvidobo gegmisTvis. Aam ukanasknelma uari Tqva premiaze, miiCnia ra, rom « mSvidobam WeSmaritad ar daisadgura ». da marTlac : diplomati-generali im droisTvis ukve amzadebda CrdilovietnamelTa gadamwyvet Setevas, romelic 1975 wels saigonis aRebiTa da amerikelTa vietnamidan naCqarevi gamosvliT dasrulda.

vinaidan mSvidobas, iseve rogorc oms, sul cota ori mxare Wirdeba, nobelis premiis Jiuri xSirad “wyvilebs” miagebs xolme pativs. frangi aristid briani da germaneli gustav Streizemani 1926 wels aRiares lokarnos SeTanxmebisTvis, romlis arsi, TiTqisda axali msoflio konfliqtis Tavidan acileba gaxldaT. sxva xelismomwerni daviwyebul iqnen Jiuris mier, zustad iseve, rogorc daviwyebas mieca rezoluciis saukeTeso punqtebi. Oor msoflio oms Soris periodSi, nobelis premia logikurad gadaeca imaT, vinc ecada koleqtiuri usafrTxoebis sistema SeemuSavebina. Aam mxriv, erTa ligis damaarseblis, vudro vilsonis arCevani bunebrivad gamoiyureba. samagierod, misi segregacionistuli politika osloSi mjdomare Jiuris yuradRebis miRma darCa. Tumca Jiurim aRadgina samarTlianoba, rodesac daajildova frederik de klerki da nelson mandela 1993 wels, es ki is TariRia, romlidan moyolebuli Zalauflebam samxreT afrikaSi TeTri umciresobidan Savi umravlesobisken gadainacvla. 

meore msoflio omis Semdeg rogorc wesi miesalmebodnen samSvidobo mcdelobebs axlo aRmosavleTSi. Mmagram, aqac jildo mSvidobismaZiebel meomrebs ergebodaT xolme. Aanuar sadaTisa da menahem beginis wyvilSi, romelic dajildovda 1978 wels, arabTa lideri emsxverpla mkvlelobas. xolo 1994 wlis laureat iaser arafatisa da ichak rabinis wyvilSi, ebraelTa liderma Seswira sicocxle oslos SeTanxmebebs.

vinaidan politikur Zalisxmevas naklebi garantiebi aqvs maradisobisa vidre xelovnebis nimuSebs, saxelmwifos meTauris arCeva rogorc nobelis premiis Rirseuli laureatisa, mudam garkveul risks Seicavs. 1990 wlis laureatma mixeil gorbaCevma xeli Seuwyo berlinis kedlis dangrevas, Tu is ubralod movlenebs mihyva ? yovel SemTxvevaSi, ramodenime Tvis Semdeg man dakarga Zalaufleba. savaraudod, Jiuri ufro SorsmWvreteli iyo 1971 wels, rodesac daafasa gfr-s kancleris, vili brandtis amagi ori germaniis daaxloebisTvis.

yovel SemTxvevaSi, vili brandti moeswro Tavisi ocnebis asrulebas. samagierod, samxreT-koreis prezidenti kim de-jungi, dajildovebuli nobelis premiiT 2000 wels « mzis sxivis politikisTvis », ise gardaicvala, rom daTbobam or koreas Soris jerac ver waSala arsebuli saxelmwifo sazRvari...