საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ქართული ანტირუსული არხის გათიშვასთან დაკავშირებული მოარული ხმები,

qarTuli antirusuli arxis gaTiSvasTan dakavSirebuli moaruli xmebi

Le Figaro 27 ianvari 2010

avtori tieri porti

franguli satelituri kompaniismier translirebuli axali arxi pirveli kavkasiuriukve gaTiSulia.

 

 

qarTuli sainformacio saSualebebis Tavdasxma rusul kavkasiaze dabadebidanve mkvdaria? satelitiT translirebuli axali arxis ’’pirveli kavkasiuri’’-s gaTiSvasTan dakavSirebuli moaruli xmebi gavrcelda Tbilisidan parizamde, franguli kompania ’’Eutelsat’’- is saTao ofisamde, romelis meSveobiTac xdeba aRniSnuli axali satelevizio rusulenovani arxis mauwyebloba, romlis wamyvanebic arian kremlis mier uaryofili kritikulad ganwyobili Jurnalistebi.

satelituri mauwyebloba Sewyda im dros, rodesac saqarTvelo molaparakebebs awarmoebda ’’pirveli kavkasiuris’’ gadamcem kompania ’’Eutelsat’’-Tan, Tavisi sazogadoebrivi sateleviozio arxebis Sesaxeb. orive mxaris warmomadgeneli imyofeboda guSin parizSi 14 dekembers saqarTvelos mier xelmowerili kontraqtis gansaxilvelad, razec kompania ’’Eutelsat’’-s jer kidev ar mouweria xeli.

guSin, kompania ’’Eutelsat’’- is saTao ofisSi ganacxades, rom kompanias ar sCvevia komentari gaakeTos jer dausrulebel molaparakebebze. amavdroulad adastureben ’’gamocdebis periodis dasrulebas’’, riTac xsnian ramodenime kviris arsebobis Semdgom ’’pirveli kavkasiuris’’ mauwyeblobis Sewyvetas. magram aseve Sida wyaroebidan gavrcelda informacia teqnikuri xarvezebis Sesaxeb, ramac satelitis dazianeba gamoiwvia. qarTulma mxarem aRniSnulSi daadanaSaula ruseTi, margam mainc orWofobs:’’Eutelsat’’-is teqnikuri problemebs daujeros, Tu kompania ruseTisTvis daTmobaSi daadanaSaulos.

saqarTvelos prezidenti mixeil saakaSvili aRSfoTebulia ruseTis xelisuflebis propagandiT, romelsac is 2008 wlis agvistoSi samxedro Zalebis gamoyenebiT daupirispirda damarcxebuli xanmokle omis dros. kremlis gankargulebaSi myofi televiziebis sawinaaRmdegod, romlebic mTels regionze vrceldebian, prezidentma saakaSvilma, misi mTavrobis dafinansebiT daarsebuli ’’pirveli kavkasiuris’’ redaqciis xelmZRvanelad moiwvia oseTis televiziis yofili jurnalisti xatia kotrikaZe. wamyvanebs Soris aseve gaxlavT 1996 wels rusuli WurviT mokluli separatistuli CeCneTis pirveli prezidentis joxar dudaevis qvrivi ala dudaeva.

’’SedarebiT Tavisufali informacia’’

’’Cveni mizania, gansxvavebuli da ufro Tavisufali informacia mivawodoT rusulenovan mosaxleobas postsabWoTa sivrceze’’, ganacxada qarTuli sazogadoebrivi televiziis xelmZRvanelma. saqarTvelo, somxeTsa da azerbaijanidan dawyebuli, ruseTis federaciaSi Semavali CrdiloeT kavkasiis avtonomiur respublikebamde, romlebic dRemde saomar viTarebaSi arian kremlis SeiaraRebul ZalebTan. ’’kompania didZal zewolas ganicdis ruseTis mxridan saqarTvelosTan kontraqtis gawyvetasTan dakavSirebiT’’, ganacxada guSin saqarTveloSi akreditirebulma diplomatma. dauTmobs Tu ara ’’Eutelsat’’-i ruseTs, rac Cveni diplomatis mixedviT sakmaod cud faqtad CaiTvleba da politikur undoblobas gamoiwvevs.

Tu ki es gadawyvetileba dadasturda, kompania ’’Eutelsat’’-is mier 2008 wels pekinis xelisuflebasTan opoziciaSi myofi Cinuri satelevizio arxis ’’New Tang Dynasty Television’’ mauwyeblobis Sewyvetas gagvaxsenebs. uamravi zewolis miuxedavad, gansakuTrebiT evroparlamentisgan, ’’Eutelsat’’-i satelevizio programebis gaTiSvas teqnikuri da ara politikuri mizezebiT xsnida.