საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თუ როგორ ''გადართო'' საფრანგეთმა ქართული არხი.

Libération 06.02.2010

frangulma operatorma Eutelsat–ma SeaCera pirveli kavkasiuris mauwyebloba. vinaidan zedmetad damoukidebelia kremlisgan?

elen despiC-popoviCi

rodesac Tbilisma daafuZna CrdilokavkasielebisTvis, anu CeCnebisTvis, daRestnelebisTvis, inguSebisTvis da aseve osebisTvis gankuTvnili rusulenovani arxi, egona rom 2008 wlis konfliqtidan moyolebuli Tavisi daundobeli mtris, ruseTis baRSi qva gadaisrola. es qva dRes mas bumerangiviT ubrundeba. parizSi bazirebuli operatoris, Eutelsat-is mier mauwyeblobis dawyebidan aTi dRis Semdeg signali uecrad xelmiuwvdomeli gaxda. «eutelsatma», Tbilisis versiiT, jer gadacemebis Sinaarsi axsena (rasac uaryofs «eutelsatis» spikeri), Semdeg ki teqnikuri problemebi. Aam axsna-ganmartebiT didad verdakmayofilebuli saqarTvelos sazogadoebrivi televiziis mesveurebi sasawrafod parizs ewvivnen. «pirveli kavkasiuris» frangi advokatis, anri d’armaniakis TqmiT, «movlenaTa qronologia mravlismetyvelia: 14 ianvars qarTuli kompania iRebs kontraqts satelit –W7-ze mauwyeblobis Sesaxeb. 15 ianvars «eutelsati» xels awers Tanxmobas rusul «intersputnikTan» TanamSromlobis Sesaxeb. amis Semdgom uecrad irkveva, rom W7-ze mauwyeblobis saSualeba aRar arsebobs da gvTavazoben axal satelits, romelic moiTxovs gansxvavebuli danadgarebis damontaJebas da advils xdis telemayureblebis identicirebas ». «eutelsati» amtkicebs, rom meore SemoTavazeba identuria pirvelisa da uaryofs, TiTqos SeuiaraRebeli TvaliT SesaZlebeli iyos satelitis orientaciis SemCneva.

«pirvelma kavkasiurma» Zalisxmeva ar daiSura farTo mayureblis mosazidad. ase magaliTad, man daibeva rusuli raketiT 1996 wels mokluli CeCneTis pirveli damoukideblobisTvis mebrZoli prezidentis meuRle ala dudaeva. da, arxis direqtoris, ekaterina kotrikaZis TqmiT, ruseTSi myofi korespondentebi ukve mzad iyvnen samuSaod. cnobilia moskovis eWvianoba putinis mier 2000 wlidan moyolebuli regionSi audiomauwyeblobaze damyarebuli monopoliis gamo. Tavis mxriv, «eutelsati» viTarebas teqnikuri problemebiT xsnis, magram am SemTxvevas precendentebic gaaCnia. 2008 wels «eutelsatma» SeaCera Cinuri seqtis «falungongis» arxis, NTDTV–s mauwyebloba moixmo ra preteqstad «teqnikuri xasiaTis incidenti», Tumca organizacia «reportiorebi sazRvrebs gareSe» yovelives «politikuri mizezebiT» xsnis. 2009 wels NTDTV–m «eutelsats» parizis komerciul saqmeTa sasamarTloSi uCivla, magram uari miiRo saqmis ganxilvaze.

amave sasamarTlom guSin mousmina qarTul da frangul mxareebs pirveli audenciisas. ruseTis weliwadi safrangeTSi saukeTeso viTarebaSi daiwyo.