საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ევროპული კომპანია სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ.

Nouvel Observateur

09.02.2010

interviu pirveli kavkasiuris mTavar redaqtorTan ekaterine kotrikaZesTan

«evropuli kompania sityvis Tavisuflebis winaaRmdeg»

televizoris ekranebidan kavkasiis rusulenovani arxis gaqrobis Semdeg, pirveli kavkasiuris mTavari redaqtori, ekaterine kotrikaZe gmobs «evropuli kompaniis (eutelsatis) monawileobas putinis mier dawesebul cenzuraSi».

«rodesac Cven SevqmeniT pirveli kavkasiuri arxi Cvens qarTvel, CeCen, inguS, somex, rus da os axalgazrda JurnalistebTan erTad, aTasi katastrofa warmovidgineT. es iyo CrdiloeT kavkasiSi Cveni korespondentebis ganadgureba da ruseTis aviaciis mier Cveni antenebis dabombva. Cven vicodiT, rom kremli arasodes daTanxmdeboda iseTi rusulenovani arxis gaSvebas, romelic regionisa da msoflios sxva xedvas sTavazobs mayurebels. Cven es kargad gvqonda gaTavisebuli, radgan putinma xelisuflebaSi mosvlisTanave erT dros pluralistuli da daumorCilebeli rusuli presa Tavisi wnexis qveS moaqcia. Cven kargad gvaxsovda moskovis centrSi mokluli Jurnalistebi. gansakuTrebul aRniSvnas imsaxurebs ana politkovskaia, is magaliTi iyo CvenTvis.

Cven vicodiT arsebuli safrTxeebisa da mosalodneli siZneleebis Sesaxeb. samagierod, gulubryvilobiTa Tu Cveni idealisturi Sexedulebebis gamo, verasodes warmovidgendiT, rom evropuli kompania putinis cenzuris samsaxurSi Cadgeboda. verc ki gavifiqrebdiT, rom parizSi arsebuli konsorciumi, romlis wilebis umetes nawils safrangeTis saxelmwifo fondi afinansebs, gaxdeboda ruseTsa da kavkasiaSi pirveli kavkasiuri arxis teleekranebidan gaqrobis mizezi. dRes ki amgvar situaciaSi aRmovCndiT: evropaSi satelitur sferoSi moRvawe nomer pirveli kompania eutelsati uars acxadebs Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli punqtebi, romlis mixedviTac Cveni arxi vrceldeboda satelit W7-ze, riTac rusulenovan mosaxleobas im rusulenovani arxis yurebis saSualebas uspobs, romelic kremlis mier ar aris gakontrolebuli.

yovelgvari kanonieri safuZvlis gareSe Cveni arxis Sinaarsobriv mxareze, mis finansur situaciasa (Cven mzad viyaviT gadagvexada erTi wlis Tanxa mTlianad) da gadacemis signalTan dakavSirebul problemebze saubris Semdeg, eutelsatma sabolood ganacxada, rom mas aRar hqonda satelit W7-ze adgili. es erTaderTi satelitia, romelic Seesabameba regionSi arsebul antenebs. es gancxadeba gakeTda im dros, rodesac sateliti jer kidev agrZelebda Cveni arxis gaSvebas. eutelsats ki uecrad «adgili aRar aRmoaCnda» Tavisufali sityvis rusul enaze gasavrceleblad.

im faqtis gamo, rom Cveni arxi bazirebulia TbilisSi, Zalian bevri isaubrebs ruseTsa da saqarTvelos Soris arsebul sainformacio omsa da propagandaze. Cveni brali ar aris, rom saqarTvelo aRmoCnda erTaderTi qveyana, romelic daTanxmda Seefarebina is rusulenovani arxi, romelic gazpromis diqtats ar emorCileba. Cveni proeqti erTi qveynis interessa da sazRvrebs scildeba. is erT mizans emsaxureba, uzrunvelyos sityvis Tavisufleba im enaze, romelic iyo puSkinis ena, sanam putinis ena gaxdeboda. sxvebic gaakritikeben Cvens programebs. Cven Zalian Soris varT srulyofilebisgan. pirveli kavkasiuri aris axalgazrda arxi, romlis korespondentebsac gamudmebiT dasdeven  FSB-s agentebi. Cven kargad vacnobierebT sakuTar sisusteebs. Tumca, Cveni proeqti namdvilad warmatebis Rirsia. amitomac movuwodeb evropis qveynebis moqalaqeebs mxari dagviWiron. kremli gviqmnis problemebs da evropa mainc nu dagvixSobs sainformacio sivrces».