საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

Héliski ქართულ კავკასიაში

Grazia voyage   13.02.2010

 

visTvis ?

ukve gamocdili da alpebisgan gadaRlili moTxilamureebi, Zlieri SegrZnebebis mqone pirebi, romlebisTvisac ekologiur mxares did yuradRebas ar uTmoben da arian siaxleebis moyvarulebi.

 

ra xdeba ?

sastumro gudaurSi sabWouri situaciaa. sastumroSi mosul pirs moeTxoveba Tavisi Zvirad Rirebuli saTxilamuro aRWurviloba datovos avtosadgomze, sadac jipebi aris Camwkrivebuli. mTavari mimzidveloba sxva aris am mikrogaremoSi, romelic zRvis donidan 2 200 metrzea. diliT adre jdebian Heliksir-is wiTel da TeTr vertmfrenSi. es qarTuli kompania, romelic sul axali mokavSirea kurSevelis gidTa gundis, moTxilamureebs gadaadgilebs 4 500 metris simaRleze. aseTi Tavbrudamxvevi frenis Semdeg, aRmoCndebi yvelaze rTul saTxilamuro bilikze. farTo da Zalian msubuq Txilamurze Semdgari avantiuristebi gaukvalav TovlSi miemarTebian da maTi ukan dabrunebac isev vertmfrenis saSualebiT xdeba. es ganumeorebelia. gansakuTrebiT sayuradReboa is faqti, rom vertmfreniT gadaadgileba safrangeTis mwvervalebze akrZalulia, es arsebobs mxolod Soreul qveynebSi da Zalian did Tanxebs ukavSirdeba.

Tbilisamde oTxsaaTnaxevari frenis da Tbilisidan gudauramde orsaaTiani gzis Semdeg, moxvdebiT kavkasionis qedis samxreT nawilSi, romelic gaxlavT freeride-is ukidegano sivrce. . .

 

rodis ?

gudaurSi, zamTris sezoni martis bolomde grZeldeba. magram saqarTvelo agrZelebs Tovlis moyvarulTa gancvifrebas. gegmaSia, qveynis Crdilo-dasavleTiT, svaneTis teritoriaze saTxilamuro sportis ganviTareba, sadac turists saSualeba miecema iTxilamuros  weliwadSi Tormeti Tvis ganmavlobaSi.

biujeti: daaxloebiT 6000 evro kviraSi, romelic iTvaliswinebs Tbilisidan gadayvanas, gudaurSi sastumros xarjebs, kvebas da vertmfreniT dReSi minimum xuTjer gadaadgilebas.

 

 

qarTuli samzareulo (mTaSi is kidev ufro gemrielia) da WaWa (aryis adgilobrivi versia) unda daagemovno saTxilamuro sadguris patara restornebSi.

sastumro gudauris daxuruli auzi Tovlze xediT gankuTvnilia imisTvis rom daviviwyoT gareT arsebuli sicive.

turizmis ofisi www.gudauri.info     Heliksir : +33479336307,  www.heliksir.com