საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ჰუმანიტარული კონფერენცია საქართველოს ინიციატივით

Libération 20-21. 2010

elen despiC-popoviCi

saqarTvelom TxovniT mimarTa safrangeTs, 2010 wlis ivnisis bolos an ivlisis dasawyisSi, umaspinZlos omis Sedegad dazaralebuli samxreT oseTisa da afxazeTis mosaxleobis sakiTxebisadmi miZRvnil konferencias. winadadeba gaaJRera saqarTvelos vice-premier ministrma Temur iakobaSvilma, romelic gasul kviras waradgenda parizSi misi qveynis axal strategias 2008 wlis omis Sedegad saqarTvelos kontrolidan gasul prorusul regionebTan mimarTebaSi. konferenciaze ganixilaven, rogorc ukanaskneli konfliqtis Sedegad dazaralebul pirTa, aseve 1992 wlis omis Sedegad iZulebiT gadaadgilebul pirTa sakiTxebs. «bunebrivia am konferenciis maspinZloba SevTavazoT humanitarul sferoSi mdidari gamocdilebis mqone safrangeTs da kerZod bernar kuSners», ganacxada vice-premier ministrma. parizis Semdeg Temur iakobaSvili gegmavs vizits aSS-Si, sadac gaeros winaSe is Seecdeba moipovos mxardaWera Tavisi samoqmedo gegmisadmi, romelic gulisxmobs Tundac elementaruli kavSirebis damyarebas am prorusul separatistul regionebTan: saavtobuso mimosvlas, jandacvis momsaxurebas da aseve «neitralurad» pasportebis SemuSavebas.