საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სორეზი, ჯოტი ბჟალავას გამოფენა - თვითმყოფადი სინაზე

La Depeche  25/02/2010

sorezis saabatos didad gaumarTla. 6 martidan 16 maisamde is qarTveli moqandakis, joti bJalavas SesaniSnavi namuSevrebis gamofenas umaspinZlebs. igi gaxlavT warmatebuli da perspeqtiuli qarTveli xelovani, romelic sakmaod mokrZalebulia, Tumca am dReisaTvis erTerT udides moqandakes warmoadgens.Ddaibada 1944 wels saqarTveloSi. axalgazrdobidanve, rodesac is jer kidev mecxvare iyo, gamWoli mzeris mqone ymawvili ubralo instrumentebis gamoyenebiT aqandakebda. misi STagonebis wyaro kavkasiis xalxTa legendebi da mistiuri arakebia. is misTvis kargad nacnob enas iyenebs. graniti, marmarilo da sileqsi misi sayvareli masalaa. is Cvengan Zalian axlos cxovrobs, venaxebis mxareSi da energiasac iq iRebs Tavisi qmnilebebisaTvis. aseve xSirad ixsenebs im dros, rodesac Tbilisis qandakebis fakultetze da xelovnebis akademiaSi swavlobda.

safrangeTSi is 1999 wels Camovida da mas Semdeg aq muSaobs da awyobs gamofenebs. loraJes maxloblad sorezSi (is odSi cxovrobs) man 40 skulptura  da 20 naxati gamofina. misi namuSevrebi gvxiblaven xazebis sinatifiT. qvidan gamoTlili adamianebis Tu cxovelebis figurebi daxvewili da wminda Strixebis matarebelia. giwvevT gamofenaze 6 martidan. vernisaJi gaimarTeba xuTSabaTs, 8 aprils 18 saaTsa da 30 wuTze. informaciisaTvis mimarTeT: 05 63 50 86 38.