საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პარიზიდან დანახული ვიზიტი: შედეგი - ძალიან დადებითი

Jan-lui turleni

Le Figaro 18/03/2010

ruseTis prezidentis, dimitri medvedevis parizSi vizitma daadastura frangul-rusul xedvaTa Tanxvedra TanamSromlobis mraval mniSvnelovan sakiTxze, maT Soris iranzec. rogoria eliseis sasaxlis gadmosaxedidan danaxuli aRniSnuli viziti? Sedegebze komentars prezidentis administraciis mrCeveli damien lorasi akeTebs, romelsac dRevandeli ruseTis sakiTxebi abaria.

rogor afasebs franguli mxare medvedevis vizitis Sedegebs ?

Zalian dadebiTad. es iyo maRali donis viziti. igi ZiriTadad politikur xasiaTs atarebda da miznad isaxavda im gansakuTrebuli partniorobisTvis gaesva xazi, romelic ruseT-safrangeTs Soris arsebobs. es xazgasma ki garda saxelmwifo vizitisaTvis damaxasiaTebeli simboloebisa, aseve mniSvnelovani proeqtebis xelmoweriT unda dagvirgvinebuliyo. maT Soris ors gamovyofdi:

gazpromsa da GDF-Suez –s Soris xelowerili SeTanxmeba mowmobs, rom safrangeTi ruseTs evropisa da safrangeTis enegousafrTxoebis sferoSi partniorad ganixilavs. Tumca es sulac imas ar niSnavs, rom Cven mivatoveT sxva proeqtebi, magaliTad nabuko, romelic kvlav rCeba evropis erT-erT prioritetad. Tumca energomomaragebis gzebis diversifikacia, rac evropis strategiul mizans warmoadgens ruseTis sawinaaRmdegod ar xdeba. diversifikaciaSi igulisxmeba: nabukoc da sxva proeqtebic, kerZod, Nord Stream, Tuki es proeqtebi energo- usafrTxoebis ganmtkicebas Seuwyobs xels.

meore proeqti gaxlavT mistralis tipis operaciebis dagegmarebisa da marTvis xomaldi (BPC). prezident sarkozis poziciaa, rom ruseTs ver movTxovT gaxdes Rirseuli partniori, maT Soris usafrTxoebisa da Tavdacvis sferoSi da imavdroulad mas Tavadve ar moveqceT imave RirsebiT. CvenTvis, rasakvirvelia ekonomikuri interesebi mniSvnelovania, magram aRniSnuli garigeba, upiratesad politikuria: ruseTs movuwodebT gaxdes marTlac namdvili partniori, maT Soris Tavdacvisa da usafrTxoebis sferoebSi. ar migvaCnia, rom aman strategiuli balansi daazaralos. molaparakebebi jer exla daiwyo am TanamSromlobis perimetrsa da valdebulebebze.

riTi daarwmuna safrangeTma natos wevri partniori saxelmwifoebi?

am sakiTxTan dakavSirebiT ukve daviwyeT gaRrmavebuli dialogi, gansakuTrebiT im mokavSire da megobar qveynebTan, romlebic SeSfoTebas gamoxataven. evropul sakiTxTa saxelmwifo mdivani pier leluSi amaswinaT baltiis qveynebSi Cavida, igi aseve esaubra polonel ministrs. Cven vawarmoebT diskusias qarTvelebTan da amerikelebTan. Cveni mzadyofna gamovxateT, rom evropel partniorebs, romelic isurveben, mivceT usafrTxoebis garantiebi.

rogor aRiqvamen parizSi ruseTis saSinao politikas?

prezidentma medvedevma bolo TveebSi erTob ambiciuri reformebi wamoiwyo. saxeldobr, marTlmsajulebis sferoSi. am reformebis mizania ruseTSi samarTlebrivi saxelmwifo gaZlierdes. medvedevma administraciuli kadrebis mimarTac gabeduli sanqciebis gadawyvetileba miiRo: arsebuli daRvevebis gamo policiisa da sasjelaRsrulebis sistemaSi bevri Cinovniki iqna daTxovili. ruseTma moaxdina adamianis uflebaTa konvenciis me-14 protokolis ratifikacia – es Zalian mniSvnelovani nabijia, man aseve daadastura sikvdiliT dasjaze moratoriumi. yvelaferi es ki miuTiTebs, rom ruseTSi dawyebulia moZraoba, romelsac mxardaWera sWirdeba.

Tu moskovi ar gamoricxavs iranis mimarT axal sanqciebs, rogor warmoudgenia parizs, ra iqneba Semdegi etapi? migaCniaT, rom ruseTi amisTvis mzadaa?

diax, ruseTis prezidentma sajarod ganacxada, rom ruseTi mzadaa iranis mimarT axali sanqciebis sakiTxi ganixilos, Tuki irani Tavisi saerTaSoriso valdebulebaTa Sesabamisad ar imoqmedebs da saerTaSoriso TanamegobrobasTan, kerZod ki atomuri energiis saerTaSoriso saagentosTan sakmarisad ar iTanamSromlebs. amjerad ki unda ganisazRvros SesaZlo axal sanqciaTa areali, rac niu iorkSi mimdinare molaparakebaTa sagans warmoadgens. udaoa, rom am sakiTxze safrangeTsa da ruseTs Soris dRes azrTa realuri Tanxvedraa, rac orive prezidentma sajarodac ganacxades.

prezidentma sarkozim Tavisi rusi kolegisgan miiRo saqarTvelosTan cecxlis Sewyvetis SeTanxmebis Sesrulebis garantiebi?

cecxlis Sewyveta daculia. kamaTis sagans warmoadgens sarkozi-medvedevis 12 agvistosa da 8 seqtembris SeTanxmebebis pirobaTa Sesrulebis xarisxi. safrangeTis prezidentma rus kolegas sTxova, rom SeTanxmebis pirobebi srulad Sesruldes iqac, sadac es jer kidev srulad araa Sesrulebuli. es ki gulisxmobs, zogierTi teritoriebidan jarebis srul evakuacias, rogoricaa sofeli perevi, oseTisa da danarCeni saqarTvelos sazRvarze. prezidentma medvedevma mzadyofna gamoTqva es sakiTxi ganixilos prezident sarkozisTan da mis TanamSromlebTan. es ki TavisTavad pozitiuri midgomaa. amasTan, ZalaSia SeTanxmeba Jenevis saerTaSoriso molaparakebebis procesze, romelic ganixileba regionSi stabilurobisa da usafrTxoebis sakiTxi, maT Soris humanitaruli sakiTxebi da ltolvilTa da adgilnacvalTa dabruneba.