საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბ-ნ დავით ბაქრაძის საფრანგეთში ვიზიტის შესახებ

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomare daviT baqraZe samuSao vizitiT safrangeTs ewvia. vizitis farglebSi a. w. 6-7 aprils gaimarTa Sexvedrebi safrangeTis erovnuli asambleis TavmjdomaresTan bernar akuaierTan, senatis TavmjdomaresTan Jerar larSerTan, erovnuli asambleis Tavdacvisa da SeiaraRebuli Zalebis komitetis TavmjdomaresTan gi tessiesTan. aseve gaimarTa samuSao sadili erovnuli asambleis deputatebTan saqarTvelo-safrangeTis megobrobis jgufis wevrebTan.

 

8 aprils dagegmilia Sexvedra safrangeTis socialisturi partiis liderTan Jan-kristof kambadelisTan.