საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველო უფრო და უფრო იზოლირებულად გრძნობს თავს თავისი ძლიერი რუსი მეზობლის წინაშე

Le Monde 07/04/2010

piotr smolarი

 

prezident saakaSvilTan sakmaod daaxloebuli saqarTvelos parlamentis Tavmjdomare daviT baqraZe, romelic saakaSvilis potenciur memkvidreTa Sorisac ki moiazreba, 6 aprilidan vizitiT parizSi imyofeba. b-nma baqraZem, 29 martis moskovis teraqtze isaubra, igi aRSfoTebulia aseTi gaxSirebuli afeTqebebiT, romlebic daRestanSi, inguSeTsa da CeCneTSi moxda da miaCnia, rom afxazeTisa da samxreT oseTis damoukideblobis aRiareba 2008 wlis ruseT-saqarTvelos agvistos omis Semdeg «waqezeba iyo maTTvis, vinc fiqrobs, rom ZaladobiT miaRwios TviTgamorkvevisa da damoukideblobis uflebas».

 

baqraZe miiCnevs, rom CeCneTis prezidentis ramaz kadirovis gansjis nacvlad, umjobesia moskovma «aqcenti kriminalebTan brZolaze da socialur sakiTxebze gaamaxvilos». baqraZis azriT, «saqarTvelos daxmarebis gareSe, ruseTs Zalian gauWirdeba CrdiloeT kavkasiaSi stabilurobas miaRwios». «saukuneebis ganmavlobaSi vcdilobT urTierTobis mogvarebas, ukve wlebia daxmarebas vTavazobT, magram amaod», - ganagrZobs parlamentis Tavmjdomare.

 

cecxlis Sewyvetis Seusrulebloba

 

miuxedavad imisa, rom pirdapiri sahaero kavSirebi aqa iq sruldeba, or qveyanas Soris aranairi TanamSromloba ar SeimCneva. moskovis teraqtis Semdeg ruseTis Tavdacvis sabWos mdivanma nikolai patruCevma qarTuli spec-samsaxurebis CrdiloeT kavkasiaSi arsebul teroristul organizaciebTan SesaZlo TanamSromlobaze isaubra.

 

orive qveyana kvlav erTmaneTs upirispirdeba afxazeTisa da samxreT oseTis sakiTxTan dakavSirebiT. saqarTvelos mTavroba cdilobs dasavluri organizaciebis Carevas, raTa nikola sarkozis mier SeTanxmebuli SeTanxmebis yvela punqti sabolood Sesruldes, rac dRemde ganuxorcilebeli rCeba.

 

ufro zustad, isini ewinaaRmdegebian suverenuli saxelmwifos sazRvrebis Zalismieri meTodebiT cvlilebas da rusuli jaris adgilze darCenas. moskovi ki sapirispirod iqceva – martis bolos ruseTma ganacxada, rom 250 milioni evros odenobiT daxmarebas gamoyofda da aqedan 142 milioni evro afxazeTisa da samxreT oseTisaTvis iqneboda gankuTvnili.

 

centraluri da aRmosavleT evropis msgavsad, saqarTveloc ruseTTan mimarTebaSi amerikuli politikis msxverpli aRmoCnda. Tbiliss aRar gaaCnia is upirobo mxardaWera, rogoric buSis administraciis dros igrZnoboda. Crdilo-atlantikuri aliansis generaluri mdivnis anders rasmusenis 25 martis gancxadebiT, natos saqarTvelos kandidaturasTan dakavSirebiT pozicia ar Seucvlia.

 

b-ni baqraZe irwmuneba, rom «veranair problemas ver xedavs verc amerika-ruseTisa da verc safrangeT-ruseTs Soris urTierTobaTa gaumjobesebaSi, miT ufro Tuki es urTierTobebi moskovs ufro prognozirebad da naklebad uxeS partniorad aqcevs. Tumca es valdebuleba principebze unda iyos damyarebuli. megobrisgan qcevis wesebis dacvas unda movelodeT. amitomacaa aucilebeli rusuli jaris gayvanis moTxovna».