საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პოლონეთს აღარ ეშინია რუსეთის

Libération 23.06.10

bernar geta

ar iqneboda urigo, evropisTvis aseTi ram rom gagvekeTebina: Segveqmna panevropuli politikuri partiebi, sadac moqalaqeni imsjelebdnen kavSiris politikur momavalze; Camogveyalibebina namdvili evropuli demokratiuli sakrebulo, romlis kvalobaze Sedgeboda ocdaSvidi wevri-qveynis amomrCevelTa mier arCeuli saparlamento umravlesoba da, Sesabamisad, aRmasrulebeli xelisufleba, romelic Seudgeboda kontinentis organizebas.

teqnologiebi erTis mxriv, gazi da navTobi meores mxriv, evrokavSirsa da ruseTis federacias Soris ekonomikuri partnioroba bunebrivi moTxovnaa, anu TanamSromloba da gacvla-gamocvla, romlis Sedegad miRebuli nayofi ara mxolod ekonomikur zrdasa da samuSao adgilebis gaCenas moitanda. samarTlebrivi saxelmwifo ganviTardeboda ruseTSi, kontinentis usafrTxoeba ki gamyardeboda. Bbrestidan vladivostokamde, mTeli evropa isargeblebda mraval sferoSi am didi xnis win Cafiqrebuli proeqtiT, romelic SemogvTavaza mixail gorbaCovma, imTaviTve gaiziares germanelebma da Tavisad aqcia nikola sarkozim, rom ara erTi arcTu xelwamosakravi garemoeba: arsebobda sami qveyana, romlebsac misi ganxorcieleba ar surdaT. SeerTebuli Statebi upirispirdeboda am proeqts pirvel yovlisa imitom, rom ufrTxoda masStabiani konkurentis aRzevebas da, Tanac, yovelive xels SeuSlida sabWoTa blokidan gamosuli qveynebis sakuTari gavlenis sferoSi moqcevas. ukraina, mxolod imas cdilobda, rom zurgi Seeqcia ruseTisTvis da amis paralelurad gawevrianebuliyo atlantikur aliansSi da evrokavSirSi. da bolos, es iyo warsulis aCrdilebiT damfrTxali poloneTi, romelic miiswrafoda ruseTis izolirebisken da upirobod mxars uWerda SeerTebul Statebs, natos gafarToebisa da ukrainisa da saqarTvelos gawevrianebis sakiTxSi. evropaSi atmosfero imdenad mowamluli iyo, rom aranairi saxis urTierT TanamSromloba ar Canda SesaZlebeli, magram TandaTan yvela dabrkoleba moixsna. iranis birTvuli ambiciebis mosaTokad ruseTTan daaxloebis momxre barak obamam xeli aiRo natos ruseTis sazRvrebamde gafarToebaze. ukrainam airCia axali prezidenti, romlis mier SemuSavebuli armierTebis politika gulisxmobs erTgvari xidis gadebas or evropas Soris da, bolos, Tavis TavSi bevrad ufro darwmunebuli, ekonomikuri zrdis gzaze mdgomi poloneTi amJamad ukve ganTavisuflda ruseTis SiSisgan.

es ganTavisufleba ukve am zamTars vigrZeniT, gamomdinare im siswrafidan, rogoriTac am qveynis premier ministri daTanxmda rusebis winadadebas, Casuliyo katinSi stalinis brZanebiT daxvretili poloneli oficrebisadmi erToblivi pativis misagebad. jer kidev gasul wels donald tuski «miunxenelad» moinaTleboda Tuki uariT ar gaistumrebda am winadadebas, magram amjerad, erTi rom ukrainisa da aSS-s mier gancdilma evolucam STabeWdileba moaxdina polonelebze, da meorec, im garemoebam, rom winadadeba Tavad vladimer putinisgan modioda, isini savsebiT gaaogna.

maTma prezidentma gamijvna gadawyvita. lex kaCinskim uariT upasuxa mopatiJebas, magram pativismigebis erToblivi ceremonia mainc Sedga ori qveynis premier-ministris TandaswrebiT. ruseTis xelisufalTa mier stalinis danaSaulebaTa aRiarebam aaRelva polonelebi, da rodesac sami dRis Semdeg katinisken mimavali lex kaCinski Tavad daiRupa aviakatastrofaSi, rusebis mier gamoCenilma gulisxmierebam sabolood Semoabruna isini. am qveynis istoriuli eWvianoba imdenad Seirya, rom axladwamowyebuli saprezidento kampaniisas lex kaCinskis tyupiscalma da misma potenciurma Semcvlelma prezidentis postze, iaroslav kaCinskim sagrZnoblad moToka sakuTari partiis nacionalizmi.

man gauwoda xeli ruseTs, pativi miago germanias da Tavi Seikava evrokavSiris gakritikebisgan, Tundac didad gulze ar exatebodes es ukanaskneli. erTi sityviT, is miesadaga axal, urbanistul, warsulis travmisgan ganTavisuflebul da XXI saukuneSi Sesul poloneTs, romelic natosa da evrokavSiris wevrobidan gamomdinare imdenad Tamamad grZnobs Tavs, rom SeuZlia ganixilos ruseTTan daaxloeba mis orbitaSi moqcevis riskis gareSe. axali droebis maCvenebelia is garemoeba, rom iaroslav kaCinskiseuli es gaTvla misTvis warmatebis momtani gamodga.

gasul kviras meore poziciaze gasulma iaroslav kaCinskim SesaZloa moaxdinos sensacia da moigos aT dReSi daniSnuli meore turi, vinaidan ekonomikuri dinamizmiT waxalisebuli polonelebi aRar ugulebelyofen im upiratesobebs, romlebis momtania ruseTis uzarmazar bazarTan mWidro urTierTobebis ganviTareba.

  

*  komunisturi ligis (Ligue communiste) yofili wevri bernar geta erT-erTi gavleniani Jurnalistia safrangeTSi. 80-an wlebSi ufro tradiciul, social-demokratiul mimdinareobasTan daaxloebis Semdeg, gamoirCeoda sabWoTa disidentebis bukovskis, orlovis, Saranskis mxardaWeriT. amJamad bernar geta TanamSromlobs gazeTebTan Libération (parizi),La Reppublica (romi), Gazeta Wyborcza (varSava), Le Temps(Jeneva) da radiosadgurTan France inter.is gaxlavT evropis ruseTTan daaxloebisa da saqarTvelos e.w. « finlandizaciis » (neitralitetis) Tavmimdevruli momxre. gamoirCeva kritikuli midgomiT saqarTvelos amJamindeli xelisuflebis mimarT.