საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება (2010 წლის12 აგვისტო)

safrangeTis sagareo saqmeTa saministros mier dRes sagangebod gavrcelebuli komunike ruseTis mier sahaero Tavdacvis raketebis afxazeTsa da samxreT oseTSi ganlagebis Sesaxeb gancxadebasTan dakavSirebiT

 

Cven SeSfoTebiT aRviqviT sahaero Tavdacvis raketebis afxazeTsa da samxreT oseTSi ganlagebis Sesaxeb gancxadeba. aRniSnuli raketebis ganlageba namdvilad ar uwyobs xels regionSi stabilizacias.

mxareebs movuwodebT TavSekavebisa da 2008 wlis 12 agvistosa da 8 seqtembris SeTanxmebaTa sruli Sesrulebisaken.

saerTaSoriso molaparakebaTa formatSi dagegmili morigi raundi, romelic JenevaSi 14 oqtombrisTvisaa dagegmili, regionSi usafrTxoebisa da stabilurobis sakiTxebs mieZRvneba.

safrangeTi kvlavac adasturebs saqarTvelos damoukideblobis, teritoriuli mTlianobisa da saerTaSorisod aRiarebul sazRvrebSi misi suverenitetisadmi Tavis mxardaWeras. natomac araerTxel gamoxata saqarTvelos teritoriuli mTlianobisadmi Tavisi mxardaWera.