საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონტროს სამიტზე მიღებული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ

frankofoniis saerTaSoriso organizaciis samitze miRebuli rezolucia saqarTvelos Sesaxeb, montro 2010 wlis 22-23 oqtomberi

 

«kidev erTxel vadasturebT mxardaWeras saqarTvelos suverenitetisa da teritoriuli mTlianobisadmi saerTaSoriso Tanamegobrobis mier aRiarebul sazRvrebSi da movuwodebT Jenevis molaparakebebis monawileT yvela saWiro zomas mimarTon, raTa srulad iqnas Sesrulebuli cecxlis Sewyvetis Sesaxeb 2008 wlis 12 agvistos SeTanxmeba. gaerTianebuli erebis generaluri asambleis mier saqarTveloSi gadaadgilebuli pirebisa da ltolvilebis mdgomareobis Sesaxeb miRebuli rezoluciis Sesabamisad mimarTon yvela zomas grZelvadiani mSvidobis dasamyareblad da adamianis uflebebis dacvis garantirebisaTvis, da Seqmnan pirobebi gadaadgilebuli pirebisa da ltolvilebis sakuTar saxlebSi Rirseuli, usafrTxo da nebayoflobiTi dabrunebisTvis, maT Soris afxazeTsa da samxreT oseTSi».