საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ვიზიტი საფრანგეთში

 

mimdinare wlis 23-25 noembers safrangeTSi saqmiani vizitiT imyofeboda saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis ministri, vera qobalia. igi xelmZRvanelobda qarTul delegacias safrangeTis biznesis konfederaciaSi, MEDEF International, franguli da qarTuli kompaniebis biznes-forums.

gamosvlisas ministrma damswreT gaacno saqarTvelos ekonomikis mdgomareoba, mimdinare reformebi da isaubra qveynis ekonomikuri ganviTarebis prioritetebze. forumis dasasruls, monawile franguli kompaniebis warmomadgenlebs saSualeba miecaT piradad Sexvedrodnen ministrs.

paralelurad ministrma Sexvedrebi gamarTa safrangeTis prezidentis ekonomikur mrCevelTan, safrangeTis ekonomikis,  finansTa da mrewvelobis saministroSi, parizis savaWro-samrewvelo palataSi, sxvadasxva kerZo kompaniaSi, romlebic saqarTvelos bazriT arian dainteresebulebi.