საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთის შეიარაღებული ძალების ოფიცრების დაჯილდოება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მედლებით

 

mimdinare wlis 14 dekembers, q. parizSi, saqarTvelos saelCoSi gaimarTa ori frangi oficris saqarTvelos Tavdacvis saministros medlebiT dajildovebis ceremonia.

avRaneTSi samSvidobo operaciebSi safrangeTis kontingetTan mivlinebuli qarTuli aseuli dislokaciis adgilis -`banak verhausis” yofil komendants v/polkovnik paskal belanJes da mis moadgiles kapitan manuel dubuas, gadaecaT saqarTvelos Tavdacvis saministros medlebi “samSvidobo operaciebSi monawileobisaTvis”.  

medlebis gadacemis ceremonias eswrebodnen:

saqarTvelos mxridan:  saqarTvelos elCi safrangeTSi b-ni mamuka kudava, despani  b-ni goCa javaxiSvili, Tavdacvis ataSe v/polkovniki omar begoiZe, ataSes moadgile v/polkovniki maqsime totosaSvili, saqarTvelos saelCos diplomatiuri korpusis sxva warmomadgenlebi.

safrangeTis mxridan:

safrangeTis saxmeleTo jarebis saerTasoriso urTierTobebis departamentis ormxrivi urTierTobebis sammarTvelos oficeri (samxreT kavkasiis mimarTuleba), v/polkovniki sesbroni, saxmeleTo jarebis Stabis samxedro operaciebis uzrunvelyofis sammarTvelos ufrosi, polkovniki Janson de kue da misi moadgile, maiori antoni.

medlebis gadacemisas xazgasmiT aRiniSna, rom  v/polkovniki belanJe da kapitani dubua arian pirveli frangi oficrebi, romlebic  dajildovdnen saqarTvelos Tavdacvis saministros medlebiT.

frang oficrebs misaloci sityviT  mimarTes saqarTvelos elCma, Tavdacvis ataSem da despanma.

sapasuxo sityvaSi v/pokovnikma belanJem madloba gadauxada saqartvelos Tavdacvis saministros am didi pativgebisaTvis, da aRniSna, rom am dajildovebiT  kidev ufro gaRrmavdeba is keTilganwyoba rac frang samxedroebs gaaCniaT qarTveli kolegebis mimarT da kvlav gagrZeldeba ukve arsebuli gulTbili urTierTobebis fonze profesionaluri TanamSromloba. Mman aseve madlierebiT moixsenia qarTveli TanamebrZolebi avRaneTSi da gansakuTrebiT xazi gausva qarTvelebis  simamaces, profesionalizms da pasuxismgeblobis grZnobas.

dajildovebis ceremonia dasrulda safrangeTSi saqarTvelos Tavdacvis ataSatis mier organizebuli koqteiliT.

 

Tavdacvis ataSati

q.parizi, 15/12/11