საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

რა ტარიფებია მომსახურებაზე?


სრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის გაცემა

123,19€

არასრულწლოვანის(-18) საქართველოს მოქალაქის ბიომეტრიული პასპორტის გაცემა 

61,59

საქართველოს მოქალაქის პირადობის ელ. მოწმობის გაცემა

28,58

ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობა

18,95

ქორწინების რეგისტრაცია და მოწმობის გაცემა

0,00

განქორწინების რეგისტრაცია

94,76

სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის რეგისტრაცია

47,64

დაბადების რეგისტრაცია ან მოწმობის გაცემა

0,00 

მამობის დადგენის რეგისტრაცია და მოწმობის გაცემა

0,00

სამოქალაქო აქტები

28,58

განმეორებითი სამოქალაქო აქტები 

18,95

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია

19,05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის გაცემა

34,00
საქართველოს ვიზის გაცემის საკითხის განხილვა 20,00
საქართველოს კომპეტენტური ორგანოებიდან დოკუმენტაციის ან ინფორმაციის გამოთხოვისათვის განაცხადის გაგზავნა 10,00
სხვადასხვა სახის ცნობის გაცემა 24,00
საქართველოს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დოკუმენტის გაცემა 24,00

თარგმანის შესრულება ან/და თარგმნის სისწორის დადასტურება

(თითოეული გვერდისთვის)

10,00
ანდერძის დადასტურება 10,00
ანდერძის გაუქმება 5,00

დოკუმენტზე ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება   

(თითოეული პირისთვის და თითოეული ხელმოწერისთვის)

5,00
მინდობილობის/რწმუნებულების დადასტურება 10,00
მინდობილობის/რწმუნებულების გაუქმება 5,00

თარგმანის სისწორის დამოწმება

(თითოეული გვერდისთვის)

5,00

დოკუმენტის ასლის ან/და დოკუმენტიდან ამონაწერის დამოწმება

ან/და სანოტარო მოქმედების შესრულების შემდგომ დაცული დოკუმენტის ასლის გაცემა

(თითოეული გვერდისთვის)

3,00
პირის ცოცხლად ყოფნის ფაქტის დადასტურება, პირის განსაზღვრულ ადგილას ყოფნის ფაქტის დადასტურება, პირის ფოტოსურათზე გამოსახულ პირთან იგივეობის დადასტურება, დოკუმენტის წარმოდგენის დროის დადასტურება 15,00
საზღვაო პროტესტის შესრულება 143,00