საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მოქალაქის დაპატიმრების შემთხვევაში

საქართველოს პატიმარი მოქალაქის უფლებების დარღვევის შემთხვევაში პატიმარს შეუძლია აღნიშნულის შესახებ აცნობოს საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურს - მიმართოს წერილობით ან მოითხოვოს ციხის ადმინისტრაციისგან ტელეფონით დაკავშირება.

აღნიშნულის შესახებ საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურს შეუძლიათ მიმართონ პატიმარი მოქალაქის ოჯახის წევრებმაც (განცხადებას თან ერთვის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი და ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი).

Occupied Territories of Georgia

eVISA portal