საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთიდან არასრულწლოვანის გასვლა და მასთან დაკავშირებული ფორმალობები 

2017 წლის 15 იანვრიდან, არასრულწლოვანს, რომელიც ტოვებს საფრანგეთის ტერიტორიას მშობლის გარეშე, ესაჭიროება ერთ-ერთი მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის) წერილობითი თანხმობა.

აღნიშნულ თანხმობის ფორმას, შევსებულსა და ხელმოწერილს, უნდა დაურთოთ მშობლის (კანონიერი წარმომადგენლის)  პასპორტის ან საფრანგეთის ბინადრობის მკაფიო ასლი. აპატრიდის სტატუსისა და ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირმა უნდა დაურთოს სამოგზაურო დოკუმენტის მკაფიო ასლი.

თანხმობის ფორმა იხილეთ დანართის სახით.