საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ჯონ მაკ კეინის ბრალდება ობამას წინააღმდეგ

 

l.m. ras fiqobT ruseTis axali administraciis politikaze ?

j. m. xandaxan mecineba, rogor vcdilobT CavebRauWoT medvedevs Tu ram pozitiuri dascdeba, rom Tavi davirwmunoT, rom Cvens dialogSi winsvlaa. Cven xom kargad viciT vin marTavs dRes ruseTs. isic viciT rom igi (vladimer putini) kvlavac xist poziciazea.isic xom kargad viiT, rom kvlavac irRveva adamianis uflebebi, kvlavac iRupebian advokatebi cixeSi da opoziciurad ganwyobil aqtivistebs quCaSi xocaven.

l.m. cota gulubryvilo xom araa obamas sagareo politika ruseTisa da iranis mimarT ?

gulubryvilos ver vuwodebdi, magram faqtia, rom dRemde Sedegi ar Cans. bevri CvenTagani imTaviTve darwmunebuli viyaviT, rom birTvul sakiTxTan dakavSirebiT, irani bevrs arafers daTmobda. sinamdvileSi isini globalur diskusiaSi CavrTeT, raTa sakuTari radikaluri azrebi gamoeTqvaT. aseve arasodes migviniWebia, iranis winaaRmdeg sanqciebis Sesaxeb medvedevis mier niu iorkSi gamoTqmuli SeniSvnebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba. me da Cemi Tanamoazreni kvlavac vgmobT putinis avtokratiul midgomebs da SeSfoTebulni varT e.w. « axlo sazRvargareTis » mimarT (saqarTvelo, ukraina) misi ambiciebiT. ara mgonia axali civi omi daiwyos, magram vgrZnob ruseTi regionSi gamagrdeba da adamianis uflebebic sul ufro metad gaiTeleba fexqveS.

 

l.m. xom ar migaCniaT, rom evropa jerovnad ver afasebs ruseTis agrisiulobis xarisxs ? migaCniaT, rom moskovis mimarT ufro mkacri politika unda gatardes?

saqme simkacreSi ki araa, aramed adamianis uflebaTa dacvaSi, rasac mudam vakeTebdiT. cxadia, unda movelaparakoT rusebs. amJamad ganiaraRebis startis SeTanxmebasTan dakavSirebiT vawarmoebT molaparakebebs. Tumca roca berlinis kedlis dangrevis 20 wlisTavs vzeimobT, adamianis uflebaTa dacva yvela urTierTobis amosavali unda iyos. rogor daingra Tavis droze es kedeli ? erTerTi mizezi is iyo, rom reiganma Tqva : « batono gorbaCov, daangrieT es kedeli ». rusebi exla avtoritarizmis gzas adganan. Cven ki amaze xmamaRla vlaparakobT. es ar niSnavs imas, rom Cven oms vucxadebT rusebs. arc maSin gamoucxadebia reigans omi ruseTisaTvis.

 

l.m. Tumca saqarTveloSi mainc moxda omi da dasavleTisa da natos marcxi iyo is, rom ver aiciles Tavidan.

Cemi prezident sarkozisadmi pativiscemis miuxedavad, romelic Cavida adgilze da cecxlis Sewyvetis SeTanxmebis Suamavloba ikisra da mere es did warmatebad gaasaRa, unda vTqva, rom rusebi dRemde ar asruleben am SeTanxmebas. amgvari krizisebis molaparakebebisaTvis mxolod foto seansebi ar kmara. rusebs kvalavac am SeTanxmebis darRveviT aqvT okupirebuli qarTuli teritoriebi da ra provokaciebs aRar sCadian iq. maT aRiares afxazeTisa da oseTis damoukidebloba da amitac daarRvies saerTaSoriso samarTali.

l.m. magram cecxlis Sewyvetis es SeTanxmeba rom ara, rusebs iqneb kidec aeRoT Tbilisi..

SeiZleba esec yofiliyo. magram ratom ver vambobT simarTles ? Tu am scenaris CamSlel SeTanxmebas mivaRwieT isic vTqvaT, rom rusebi imave SeTanxmebas ar asruleben. prezidenti sarkozis ar aqvs ufleba Tqvas, rom problema mogvarebulia.