საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საბჭოთა დროს ციხეში აგზავნიდნენ, ეხლა კი კლავენ...

Libération. 27.11.09 -

elen blani

ukve oci welia politologi da publicisti elen blani ikvlevs rusuli mafiis samyaros. wignis “mtaceblebi kremlidan” (2009) avtori gvixsnis, Tu rogor aiRo xelSi usafrTxoebis federalurma samsaxurma kriminaluri samyaros saqmeebi.

organizacia Transparency International mixedviT, ruseTi msoflios yvelaze korumpirebul saxelmwifoTa ricxvSia. rogor moxda yovelive es?

korufcia arsebobda jer kidev sabWoTa dros. rogorRac unda gadaWriliyo deficitis problema da xalxi mieCvia patara eSmakobebs, magaliTad, karaqi icvleboda xelTaTmanebSi da a.S. Sesabamisad, ganviTarda Savi bazari da korufcia iqca sabWoTa-rusuli cxovrebis Semadgenel nawilad. funqcionerebi TeTrsayeloian damnaSaveebad iqcnen. Uubralod beWdis dasmac ki fuli Rirda. Cinovnikis nebismier Jests Tavisi tarifi hqonda, es ki saboloo jamSi miliardobiT maneTs Seadgenda. amJamad yovelives emateba mewarmeTa, da ara mxolod rusTa, mier gacemuli qrTamebi bazrebis mosapoveblad. rusebi am yovelives eguebian, radgan es maTi cxovrebis wesia da vinaidan xelisufleba formaluri gancxadebebis garda arafers akeTebs, korufcia sul ufro yovlismomcveli xdeba.

rogor axasiaTebT putiniseul ruseTs?

putinma kremlSi axali ideologia Camoayaliba, raRac nacional-Cekizmis msgavsi ram, anu qedmaRluri da agresiuli supranacionalizmi. is ar ixseniebs xolme kgb-s, aramed Cekas, leninis mier 1917 wels daarsebul Rirseul winamorbeds. Kkgb feniqsia, romelic usasrulod aRdgeba xolme ferflidan. dRevandelma fe-es-bem SeinarCuna igive sastiki da daundobeli meTodebi da imave saxiT iyenebs fsiqologiur SantaJs. Eam axal dinastias kidev grZeli gza aqvs gasavleli, radgan putini mxolod 57 wlis aris da ocnebobs kvlav prezidentobaze 2012 wels, SesaZloa ufro adredac. dRes fsb kremlis daxmarebiT da sruliad dausjelad aterorebs ruseTs. kgb-s veteranebi Tavisuflad ganaxorcieleben revanSistul qmedebebs, radgan maT jerac ver mounelebiaT ssrk-s daSla. Pputinis frTis qveS gazrdilma oligarqebma ukve Secvales elcinisdroindeli oligarqebi. Ees is qveyanaa, sadac ar arsebobs xelisuflebis gamawonasworebeli meqanizmebi. Oopozicia daTrgunulia, xolo arCevnebi gayalbebuli. dasavleTSi veravin verafers ambobs putinis xelisuflebaSi dabrunebasTan dakavSirebiT. is demokrats TamaSobs radgan ar Secvala konstitucia mesame mandatTan dakavSirebiT. principSi medvedevTan mimarTebaSi arCevnebi ki ara, plebisciti iyo. evropas eSinia moskovis SenjRevis. saqarTvelos SemTxvevaSi, ruseTi ar daubrunda konfliqtiswina poziciebs miuxedavad aRebuli valdebulebebisa. Mmagram, qarTvelebis garda, romlebsac mxars baltiispirelebi da polonelebi uWeren, aravin imaRlebs xmas.

ra mizans isaxavs ruseTi dasavleTSi?

komerciuli saqmianobis garda, mas surs dasavleTSi politikuri Zalauflebis ganxorcieleba. Pprorusuli lobi mravldeba safrangeTSi, rogorc ssrk-s dros, kgb-s surs msoflios batonoba. Pputini Sirakis megobaria, man monusxa sarkozi da ivarjiSa monakos princ alberTan erTad. maT is moCvenebiT ruseTs yidis demokratiuli fasadiT, maSin rodesac SigniT yvelaferi Caketilia.  sabWoTa dros disidentebs cixeSi agzavnidnen, exla ki klaven. principSi, ruseTi ufro moxerxebulia dezinformaciis sferoSi, vidre ssrk iyo: dRes is gasaWirSi myof gazeTebs yidulobs evropaSi gavlenis gasavrceleblad. 2000 wlis Semdeg, Cven is ar gavakeTeT rac saWiro iyo. ruseTs ar unda vaswavloT Wkua, magram amave dros ar unda viyoT briyvebi da Tanamzraxvelebi. rusebs iseve sWirdebaT gazisa da navTobis gayidva, rogorc Cven yidva.

E