საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საპრეზიდენტო არჩევნები აფხაზეთში - საქართველო გმობს ''ფარს''.

Le Monde - 13 dekemberi 2009

afxazeTma, erT weliwadze odnav metia, rac moskovma saqarTvelos es separatistuli pro-rusuli regioni aRiara, SabaTs prezidenti airCia. Tbilisi ki, gmobs «fars».

daaxloebiT 131 000 adamiani iyo miwveuli samxreT oseTis, ruseTis mier aRiarebuli meore separatistuli teritoriis kontrolisaTvis 2008 wlis agvistos rusul-qarTuli omis  Semdeg am pirvel arCevnebSi monawilebos misaRebad. saarCevno unbeni 17 saaTze daixura. daxurvamde ramodenime saaTiT adre, afxazuri saamomrCevlo komisiis xelmZRvanelis mixedviT, monawileobis aqtiuroba 58%-i iyo.

sergei baRafSi, qarTuli separatistuli regionis afxazeTis prezidenti, kviras gamoqveynebuli pirveli Sedegebis mixedviT, SabaTis saprezidento arCevnebis Semdgom meored iqna arCeuli. rusi damkvirveblebi Tvlian, rom saamomrCevlo procesi  «gamWvirvaled» mimdinareobda. opoziciam Tavis mxriv dagmo darRvevebi.

is xuTi kanidati, romelic brZolaSi iyo Cabmuli da romelTa Sorisacaa sergei baRafSi, kategoriulad gamoricxavs saqarTvelosTan, romelmac dagmo arCevnebis Catareba, gaerTianebis ideas. «es arCevnebi farsia. isini aralegaluria», ganacxada integraciis ministrma Temur iakobaSvilma. Tavis mxriv, ’’saqarTvelos prezidenti mixeil saakaSvili wuxs, rom afxazeTi totaluri rusuli okupaciis qveSaa, ganacxada misma presmdivanma, manana manjgalaZem.

arCevnebisas warmodgenilma opoziciam, romelic Sedgeboda vice-prezident raul xajimbasa da or saqmosan, zaur arZinbasa da beslan butbasgan, ukve dagmo gayalbeba, biuletenTa damateba da gardacvlil adamianTa saarCevno siebSi dafiqsireba.