საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ნატოსთვის საქართველო მზად არის მსხვერპლი გაიღოს ავღანეთში

Libération 19.12.2009 - elen despiC-popoviCi

interviu saqarTvelos saxelmwifo ministrTan evrointegraciis sakiTxebSi giorgi baramiZesTan

avRaneTSi 1 000 jariskacis gagzavniT, saqarTvelo iqceva erT-erT umsxviles wvlilis Semtanad barak obamas mier moTxovnil axal ZalisxmevaSi. safrangeTSi samuSao vizitiT myofi saqarTvelos saxelmwifo ministri evropul da evroatlantikur struqturebSi integraciis sakiTxebSi, giorgi baramiZe gviyveba Tu ra mizezTa gamo iqna miRebuli es gadawyvetileba.

ras elodeba saqarTvelo am gadawyvetilebis sanacvlod ?

Cven gvinda vaCvenoT, rom rodesac saqarTvelo gamoTqvavs natoSi gawevrianebis survils, is ara mxolod momxmarebeli iqneba usafrTxoebisa, aramed wvlilis Semtanic. Cven gvinda vaCvenoT, rom SegviZlia viyoT natos srulfasovani wevri da rom viziarebT usafrTxoebis imave imperativebsa da Rirebulebebs, rasac sxva wevrebi. Cven mzad varT gaviRoT garkveuli, Tundac ZviradRirebuli gadasaxadi amisTvis, vinaidan Cveni jariskacebi, yvelani profesionalebi da amave dros moxaliseni, TavianT sicocxles riskaven.

ra aris dRes saqarTvelos natoSi gawevrianebis ZiriTadi dabrkoleba ?

saWiroa Cveni instituciebis adaptireba natos standartebTan. rodesac mzad viqnebiT teqnikurad - arauadreves sami, oTxi wlisa-, es ukve iqneba politikuri gadawyvetilebis sakiTxi, romelic miekuTvneba natos wevr 28 qveyanas. oTx weliwadSi situacia uTuod gansxvavebuli iqneba msoflioSi.

oTx weliwadSi vladimer putini udaod kvlav ruseTis prezidenti iqneba. ar fiqrobT, rom is SeewinaamRdegeba saqarTvelos natoSi Sesvlas ?

putini namdvilad iqneba prezidenti, magram Cven vendobiT imas, Tu ras gveubnebian natos qveynebi. xolo rasac gveubnebian, da ai exlac igive Tqves parizSi, aris is, rom organizaciis wevri qveyneba ar miiReben ruseTis vetos.