საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ნიკოლა სარკოზი, დიპლომატიურ წარმატებათა მეზღაპრე,

nikola sarkozi, diplomatiur warmatebaTa mezRapre, arno leparmanties mixedviT.

’’Le Monde’’ 17/12/09

kadri (suraTi) guldasmiT iyo momzadebuli. 17 dekembris xuTSabaTs, kopenhagenSi nikola sarkozi unda gamoCeniliyo mis braziliel homolog Llulasa da afrikuli qveynebis warmomadgenel eTiopiel premierministr, meles zenavisTan erTad. industriuli, ganviTarebadi qveynis da Raribi kontinentis aliansi, ai is jadosnuri sameuli SeTanxmebis misaRwevad. eWvgareSea, safrangeTis prezidenti iqneba planetis gadarCenis avtori. warumateblobis SemTxvevaSi damnaSaveni cnobilni arian: garemos dabinZurebis ori Cempioni - CineTi da aSS. rac ar unda moxdes, baton sarkozis surs brZola garemosTvis daamatos Tavis ukve mdidar epopeas.

movusminoT mas, Tu rogor iTvlis Tavis saerTaSoriso warmatebebs, rogorc es maisSi, nimSi iyo: "Tu saqarTvelo ar iyo waSlili rukidan, Tu cecxlis Sewyveta moxda gazaSi, Tu evropa SeewinaaRmdega politikas “gadarCiT visac SegiZliaT” da “yvela TavisTvis”, es yvelaferi imitom rom, rodesac safrangeTi evrokavSiris Tavjdomare qveyana iyo, Tavis Tavze aiRo pasuxismgebloba moqmedebis saSualeba mieca evropisaTvis", axsna man sanam Tavis Tavze miiRo kapitalizmis moralizebis damsaxureba: “Tu G G20-i Seikriba vaSingtonSi da Semdgom londonSi, es swored safrangeTis moTxovniT Tu moxda".

batoni sarkozi cdilobs mogvaxvios istoriis Taviseuli xedva, Tavisi damsaxurebebiTa da komunikaciis Tavisi xelovnebiT. upirvelesyovlisa is Zalzed reaqtiulia. 2008 wlis zafxulis Tavdaviwyebisas ruseT-saqarTvelos omis daregulirebaSi Caeflo. man Zalzed adre SeigrZno finansuri krizisis gravitacia. gaeSura axlo-aRmosavleTisken daiwyo Tu ara israelma samxedro moqmedebebi gazas winaaRmdeg 2008 wlis dasasruls.

amgvari simxneve mas saSualebas aZlevs kontrolqveS iqonios da marTos wagebuli brZolebi. radgan, rodesac yofili advokati miiltvis gamarjvebis dasacavad, man minimum icis (yovelTvis iTvaliswinebs) im kompromiss, romelic miRweul unda iqnes. man moskovSi Tavisi gadaadgileba erTi dRiT daagviana ruseTis prezident dmitri medvedevis rCevebisas, romelmac ar daasrula Tavisi Seteva. sabolood moskovi daTanxmda im kompromiss, romelic SesabamisobaSi modioda mis mizanTan, gasuliyo samxreT kavkasiidan. gazaSi piriqiT, batonma sarkozim ar gaiTvaliswina sifrTxilis es wesi, fiqrobda ra, rom israelis mmarTvelebTan misi megobroba sakmarisi iqneboda maTze gavlenis mosaxdenad. sahali Tavisi Setevis mxolod dasawyisSi iyo. ukve mkvdrad Sobilma frangulma diplomatiurma turnem ver migviyvana sasurvel cecxlis Sewyvetamde.

es yvelaferi arc Tu Zalzed sazianoa frangi prezidentisaTvis, radgan aravis ar SeuZlia daitrabaxos ukeTesis gakeTeba. amerikelebi ar imyofebodnen saqarTveloSi, aiciles ra moskovTan pirdapiri Sejaxeba da batonma sarkozim aicila evropis rRveva. Uufro metic, mas eyo gambedaoba mediatoris roli Seesrulebina uimedod CaxlarTul israel-palestinis konfliqtSi. Dda bolos, G20-ma saSualeba misca evropelebs aeZulebinaT gaeTvaliswinebinaT uimedo gamWvirvaloba TavinTi patara mezoblebisaTvis (Sveicaria, lixtenSteini, monako, gibraltari da sxva).

gamocdileba arafers niSnavs Tu mas ar gamoiyeneb. Bbatoni sakrozi mixvda, rom is vinc flobda informacias, iyo misive mimwodebeli. didi molaparakebebidan dabrunebuli, igi ndobiT imsWvaleba TviTmfrinavSi mowveuli Jurnalistebis mimarT. moutyueblad, magram, im istoriis  warmoCeniT, romelSic mTavar rols asrulebs da dauviwyeblad, marTalia es, evropisa.  recepti sandoa, rameTu frangi prezidenti zrunavs ra marcvalTa Tesvaze, romlebic gaxarebis SemTxvvaSi mas Sesabamis nayofs moutanen.

G20-is istoria iwyeba 2008 wlis seqtembers gaerosadmi TxovniT planetis xelmZRvanelTa Sekrebisa da sruldeba, am momentisaTvis, frangul-britanuli dabegvriT treiderTa premiisa. Kkopenhagenis saga xorcs isxams manausSi, amazoniis gulsa da trinite da tobagoSi gadaadgilebebiT. Mmagram, yovel qveyanas Tavisi istoria aqvs : saerTaSoriso presis wakiTxvisas, G20-ma yuradReba gaamaxvila aRmavlobis gegmebze maSin roca, britaneli, avstralieli, meqsikeli xelmZRvanelni rogorc kopenhagenis  “gmirni” arian.

nebismier SemTxvevaSi, batoni sarkozi frang amomrCevlebs mimarTavs. igi ar erideba sxvaTa ideebis gaJRerebas maTi damsaxurebis auRniSnavad. 2008 wlis Semodgomis bankTa daxmarebis gegma ekuTvnoda britanel premier ministr gordon brauns. Mmagram, batonma sarkozim igi savaldebulod gaxada, daubrunda ra mas orjer, rodesac saqme exeboda angela merkelis daTanxmebas. Ggermanel kanclers rac exeba, is iSviaTad Tu “yidis” Tavis iniciativebs.

rCeba warumatebeli iniciativebic. Ddiplomatiuri manevrireba, romelsac unda miveyvaneT tibetis areulobaTa Semdgom, 2008 wlis zafxulSi pekinis olimpiuri TamaSebisas CinelTa faqtobriv dazavebamde dalai-lamasTan, CineTSi safrangeTis fiaskod iqca. 2008 wlis ivlisSiDdidi zar-zeimiT Seqmnili kavSiri xmelTaSua zRvis qveynebisa gazas omis Semdgom komaSia; baton sarkozis mier mowadinebuli saxelmwifo mmarTvelTa Sexvedra kopenhagenamde, arc ki Semdgara odesme. es yvelaferi arc Tu ise mniSvnelovania. baton sarkozis mrCevelTaTvis, “erTi informacia meores sdevs”, garda im miTebisa, romelTa kultivirebas batoni sarkozi ase uTvalyurebs.