საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთისა და რუსეთის დაახლოების გათვლა და ორაზროვნება,

safrangeTisa da ruseTis daaxloebis gaTvla da orazrovneba.

 

natali nugairedi

 

Le Monde  29.01.2010    

 

rogori mopyrobaa saWiro ruseTTan? es SekiTxva dasmul iqna 2008 wlidan, rodesac gaCnda axali faqtorebi: putini-medvedevis dueti, saqarTvelos omis mniSvneloba, ekonomikuri krizisis Sedegebi da barak obamas diplomatiis dasawyisi. am kiTxvaze safrangeTis diplomatiis pasuxi aris argumentirebuli, gaTvlili, magram is amave dros orazrovania. igi moiTxovs did yuradRebas da gamokvlevas, maSin rodesac safrangeT-ruseTis partniorobis axali etapi iwyeba da safrangeTi emzadeba ruseTis prezidentis dimitri medvedevis vizitisTvis martis TveSi.

 

mTavari argumenti mdgomareobs imaSi, rom ruseTi evropis arc mteria da arc aranair muqaras ar warmoadgens. is aris mniSvnelovani Tanamosaubre, romelTanac moZebnil unda iqnas partnioroba. ruseTis gamouvali sisusteebi, cvalebadi demografiuli mdgomareoba, ekonomikis umoZraoba, agreTve wnexi, romlsac is mosazRvre CineTisgan ganicdis, iZulebuls xdis ruseTs Semobrundes dasavleTisken. sinamdvileSi ki, misi simZlavris ritorika malavs realobas, romelic ufro metad muyaos daTvs waagavs.

 

ruseTi amave dros aris rTuli Tanamosaubre, rogorc es gamoCnda gazis krizisis, kavkasiaSi samxedro operaciis, an kidev im dros, rodesac mas survili gauCnda daexia energetikaze evropuli qartiisa da evropaSi Cveulebrivi SeiaraRebuli Zalebis Sesaxeb xelSekrulebis teqstebi. gamosavlis moZebnisTvis dro da moTmenaa saWiro. Cven unda mivizidoT ruseTi saerTaSoriso garemocvisken, romelic SeZlebs misi saqcielis Secvlas da miaxvedrebs mas, rom «civilizebuli» moqceviT da pativiscemiT SesaZlebelia bevris miRweva.

 

frangebis mxridan, moskovTan TanamSromloba saerTaSoriso usafrTxoebis sakiTxze, rogoricaa iranis sakiTxi, aris aucilebeli: is SiSobs rom, evropis kontinentze ruseTi mas gauswrebs win, radganac ruseTma Seqmna Zlieri ekonomikuri da strategiuli dueti germaniasTan. imisaTvis, rom ar CamorCes, parizi cdilobs awarmoos xSiri molaparakebebi ruseTTan samxedro-poliotikur sakiTxebSi.

 

evropaSi rusebis SemoTavazeba «usafrTxoebis arqiteqturis» gadamuSavebis Taobaze, romelsac franguli mxare xelgaSlili Sexvda, SeiZleba miRebul iqnas am konteqstSi. ukrainaSi saprezidento arCevnebis dros, ruseTis Canafiqri naTelia. is Tvalyurs adevnebs arCevnebis Sedegebs, suverenitetis Sesaxeb doqtrinis gadasaxedidan, romelic man SeimuSava im qveynebisTvis, romlebic ruseTis azriT misi gavlenis qveS imyofebian. ruseTis oficialuri pirebi ar malaven, rom

saqarTveloSi konfliqtis dros maTi mTavari mizani ukrainis dabruneba iyo maTi gavlenis qveS. is yuradReba, rasac safrangeTi da evropa dauTmobs ukrainas, didi gulisyuriT iqneba mosmenili moskovSi.

 

startis xelSekrulebis Sesaxeb molaparakebebi swored kargi momentia statusis asamaRleblad da problemebis gadasaWrelad, radganac bevri sawinaaRmdego azri arsebobs. rogorc Cans, safrangeTi bundovnad uyurebs amerikis damokidebulebas evropul sakiTxebTan dakavSirebiT.

 

ruseTisTvis, safrangeTTan kargi urTierToba, 1892 wlis romatiuli aliansisa da  diagilevis baletebiT ar Semoifargleba. ukve gamoyenebuli sqemis mixedviT, es evropuli qveynebis daxarisxebaze imoqmedebs. uzarmazar Gazprom-s, GDF suez –sa da EDF –s Soris, 2009 wels dawyebulma molaparakebebma, rogorc Cans Seasusta saerTo evropuli politikis gegma energetikasTan dakavSirebiT, da gansakuTrebiT, axlidan iqna gansazRvruli mcneba: “diversifikacia”: mSeneblobis gzis diversifikacia (cvalebadoba). F

 

raTa ukeT dalagdes moskovTan urTierToba, parizma  sakmaod mniSvnelovan sakiTxze gaamaxvila yuradReba: sarkozis mier warmoebuli, kavkasiaSi cecxlis Sewyvetis SeTanxmeba 2008 wlis zafxulSi, romelic ar iqna sabolood ganxorcielebuli. saqarTvelos teritoriidan rusuli jaris sruli gayvana ar Sesrulda, devnilebi ver dabrundnen, humanitarul daxmarebis Tavisuflad gadaadgileba ver moxerxda, saomar teritoriebze ver SesZles Sesvla euTosa da gaeros damkvirveblebma. rodesac saqme exeba fundamenturi Tavdacvis Rirebulebebs, uaris Tqma qveynis maRal doneze wydeba. “dResdReobiT, ruseTi demokratiaa”, - ganacxada 2009 wlis 27 noembers rambuieSi, vladimer putinTan Sexvedris dros fransua fionma.

 

ruseTSi politikuri mkvlelobebis zrda qveynis ganviTarebaze eWvs iwvevs. magram safrangeTis pasuxismgebeli pirebi askvnian, rom aranairi azri ar aaqvs amis saqveynod aRiarebas. yvelaferi dafaruli da idumalebiT moculia, ase rom veravin SeZlebs ruseTis oficialur mxareze raime daiwuwunos. Pparalelurad, “reformatori” medvedevi imedovnebs, rom erT dRes Tavis aRmzrdel putins gadaabijebs. am gaTvlebze dayrdnobiT, romelsac mxolod safrangeTi ar akeTebs, analizic da sawinaaRmdego azric sakmaod mravalia.