საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ეუტელსატი, საქართველოს ტელევიზია და რუსული ცენზურის დიქტატორი.

eutelsati, saqarTvelos televizia da rusuli cenzuris diqtati

Le Monde 02.02.2010

safrangeTis marTlmsajuleba aiZulebs Tu ara eutelsats, romelic ZiriTadad safrangeTis sazogadoebrivi saxsrebiT funqcionirebs, daeqvemdebaros kremlis cenzorebis diqtats? evropaSi Tanamgzavruli operatorTa Soris am liderma firmam ukve moixara qedi pekinis msgavsi miTiTebebis winaSe 2008 wels, Teiranisa 2009 wels. xolo ruseTis SemTxvevaSi jer kidev yvelaferi araa gadawyvetili. orSabaTs, 1 Tebervals parizis komerciul saqmeTa sasamarTlos Tavmjdomarem daCqarebuli wesiT gansaxilvelad miiRo saqarTvelos televiziis rusulenovani arxis «1K»-s saCivari, romelic 4 Tebervlis procesze eutelsatis pasuxismgeblobas daadgens pervi kavkazskis - ruseTis teritoriaze gvrcelebaze uaris Tqmis gamo.

es erTaderTi arxia, romelic faqtobrivad arRvevs kremlis satelevizio, sainformacio monopolias. igi gankuTvnilia post-sabWoTa, kerZod ki kavkasiis rusulenovani sivrcisaTvis.

pervi kavkazskis SemoqmedebiTi jgufi saqarTveloSi muSaobs. eseni arian axalgazrda kavkasielebi (qarTvelebi, osebi, somxebi, azerbaijanelebi, daRestnelebi, CeCnebi, inguSebi), aseve rusebi da yazaxebi.

orSabaTs, parizSi gamarTiul preskonferenciaze, arxis xelmZRvanelebi icavdnen «am erTaderT arxs regionSi, romelic gansxvavebul azrs asaxavs da angariSs uwevs».

eutelsatTan am sami arxis translaciis Sesaxeb kontraqti saqarTvelos sazogadoebrivma televiziam gaaforma. magram problemebi maleve daiwyo da «yvelaferi imaze miuTiTebs, rom problema politikur xasiaTs atarebs», ganacxada sazogadoebrivi mauwyeblis advokatma, anri d’armaniakma da Semdegi faqtebi moiSvelia: 14 ianvars saqarTvelos sazogadoebrivma mauwyebelma xeli moawera eutelsatis mier gagzavnil bolo kontraqts, romelic iTvaliswinebda sami arxis mauwyeblobas W7 satelitis mier, romelis signalis daWerac SeiZleboda yofil ssrk-s teritoriaze. MTumca meore dRes eutelsati xels awers meore, komerciuli TvalsazrisiT ufro sarfian kontraqts, intersputnikTan. romelmac 15 wliT iqirava W7-gan misi SesaZleblobebis didi nawili, rom moaxdinos monopolist gigant kompania gazpromze damokidebuli televiziebis translacia. gazpromis, romelic kremlis marjvena xels warmoadgens energiisa da mediis sakiTxebSi.

amis Semdeg eutelsati ukan ixevs da 21 ianvars iTxovs «gadaudebel saubars» K1 arxis gadacemaTa Sinaarsze, romelic ukve 6 dRea mauwyeblobs. radgan es moTxovna arakanonieria, (operatorebs ara aqvT ufleba akontrolon is rasac gadascemen, pornografiis garda), eutelsati cvlis Tavis argumentebs da saubars iwyebs hakerebze, romlebic TiTqosda W7 satelitis funqcionirebaSi Caerivnen.

 

«disidenturi» gadacemebi

saqarTvelos televizia (GPB) Tanxmdeba, rom moxdes misi translirebis kodireba, Tumca etelsati uecrad saubrobs « SesaZleblobaTa naklebobaze »...da sxva Tanamgzavrebis gamoyenebas sTavazobs, romlebic yvela zonas ar faravs da ufro metic, es satelitebi mas daavaldebuleben SeiZinos antenebi, rac maTi mflobelebis interesze miuTiTebs am « disidenturi » gadacemebis mimarT. saqarTvelos televizia uarzea. etelsati aCerebs pirveli kavkasiuris gadacemebis translirebas da qarTvelebi sasamarTloSi Civian.

moskovSi, deputatebma mouwodes «teroristebis televiziis dangrevisaken». es mowodeba zogierTma parizSic yurad iRo, kerZod ki etelsatis saTao ofisSi. etelsati birJaze cnobili da angariSgasawevi firmaa, romlis aqciaTa erT mesameds safrangeTis sazogadoebrivi xazina flobs (la Caisse des dépôts et consignations).

advokat armaniaks «ver warmoudgenia», rom safrangeTis xelisuflebam ar moaxdinos reagireba im sakiTxze, romlis «arsi gacilebiT metia vidre ubralo sakontraqto dava».

GPBS-s generaluri direqtori, batoni giorgi Wanturia aRniSnuli sakiTxis arss ase ganmartavs: «evropa erTi xeliT Cven Tavisuflebis gakveTilebs gvaZlevs, xolo meore xeliT amave Tavisuflebaze Tavisi rusi klientebis brZanebiT  cenzuras adgens».

sofi Siabi