საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველო გმობს ეუტელსატის მიერ დაწესებულ ცენზურას.

La Croix

3 Tebervali 2010

saqarTvelos televizia brals sdebs frangul satelitur kompanias, romelmac ruseTis zewolis qveS gaTiSa im rusulenovani arxis translireba, romelic kavkasiis rusulenovani mosaxleobisaTvis iyo gankuTvnili.

daemorCila Tu ara ruseTis zewolas franguli kompania eუtelsati, romlis Tanamgzavris meSveobiT xdeba 3000-ze meti arxis gavrceleba? samSabaTs, 2 Tebervals saqarTvelos prezidentis administraciis mier gavrcelebul komunikeSi mixeil saakaSvili brals sdebs operators, romelmac «saerTaSoriso politikur cenzurasTan mimarTebiT saSiSi precedenti Seqmna. kapitulaciis msgavsi precedenti gazpromis (gazis giganti ruseTSi) winaSe safrTxes uqmnis demokratias evropaSi».

amasve adasturebda 1 Tebervals saqarTvelos sazogadoebrivi arxis generaluri direqtori, batoni giorgi Wanturia. orSabaTs man parizSi Caatara preskonferencia. mis gverdiT imyofebodnen misi gundis warmomadgenlebi da advokati. preskonferenciaze batonma Wanturiam brali dasdo eუtelsats, romelic «politikuri motivaciiT moqmedebda», rodesac mauwyebloba Seuwyvita im arxs, romelic ruseTSi damoukidebel informacias avrcelebda.

pirveli kavkasiuri arxi Seiqmna saqarTvelos sazogadoebrivi mauwyeblis mier. is rusulenovania da vrceldeba CrdiloeT kavkasiaSi. arxze muSaoben regionis qveynebis warmomadgeneli Jurnalistebi. es arxi aris erTaderTi, romelic am regionSi « Tavisufal sityvas » avrcelebs. arxis biujetia erTi milioni evro. man 14 ianvars frangul kompania etelsatTan gaaforma xelSekruleba, raTa Tanamgzavris meSveobiT gasuliyo eTerSi.

giorgi Wanturia acxadebs, rom « 21 ianvars maSin, rodesac arxs dawyebuli hqonda mauwyebloba, eუtelsatis warmomadgenlebi telefoniT daukavSirdnen da teqnikuri da arsobrivi problemebis mTeli nusxa gaacnes. arxis mauwyebloba 25 ianvars Sewyda. Cven dRemde ar migviRia werilobiTo axsna-ganmarteba arxis mauwyeblobis ucabed SewyvetasTan dakavSirebiT».

 

« Cven politikuri wnexis qveS ar vmoqmedebT »

qarTuli mxare xazs usvams erT faqts. eუtelsatma 15 ianvars gamoacxada, rom man rusul kompania intersputnikTan gaaforma didi xelSekruleba. «aris Tu ara SesaZlebeli dRes ruseTis teritoriaze iseTi informaciis gavrceleba, romelsac ar akontrolebs kremli?» am kiTxvas svmas qalbatoni maia biCikaSvili, saqarTvelos sazogadoebrivi arxis generaluri direqtoris moadgile.

eუtelsati uaryofs qarTul arxTan gaformebuli xelSekrulebis faqts. is irwmuneba, rom molaparakebebi grZeldeba, raTa moiZebnos gamosavali. «Cven varT komerciuli tipis dawesebuleba da ar vmoqmedebT politikuri zewolis qveS», acxadebs vanesa o’ koneri, etelsatis komunikaciis samsaxuris direqtori.

Tumca qalbatoni o’ koneri ver xsnis Tu ratom muSaobda arxi erTi kviris ganmavlobaSi da ratom aRar gadaicema dRes arxis mauwyebloba Tanamgzavris meSveobiT. «Cven dRes teqnikurad ar SegviZlia arxis gaSveba», ambobs qalbatoni o’ koneri.

etelsati sTavazobs qarTul mxares ganaaxlos mauwyebloba sxva Tanamgzavris meSveobiT.Ees maT ar akmayofilebT. am SemTxvevaSi, telemayureblebi iZulebulebi iqnebian SeiZinon sxva paraboluri antenebi. maTi aRmoCena ioli iqneboda da arxi xmas ver miawvdenda Tavis mayurebels. pirvel kavkasiur arxs gadawyvetili aqvs saCivari Seitanos safrangeTis sasamarTloSi. “Cven vibrZolebT Cveni TavisuflebisaTvis”, acxadebs giorgi Wanturia. manamde ki arxis mauwyebloba internetiT vrceldeba.

eუtelsats brali edeba cenzuraSi

etelsati pirveli evropuli operatoria satelituri momsaxureobis sferoSi. Tavidan is iyo samTavrobaTaSoriso organizacia. 2001 wels is gadaiqca kerZo firmad, romlus 31% flobda espanuri albertis telekomi da 25% depozitebis salaro.

2008 wels, pekinis olimpiuri TamaSebis gaxsnamde sami kviriT adre mas brali wauyenes cenzurisaTvis, radgan man mauwyebloba Seuwyvita taivanur damoukidebel arxs NTDTV-s, romelic Cinur enaze mauwyeblobda.

eუtelsatma aRniSnuli faqti “saboloo teqnikuri gaumarTaobiT” axsna da aRniSna, rom sxva arxebic gaxdnen am problemas msxerpli. NTDTV arasodes dabrunebia atelsats. am arxis naxva SesaZlebelia taivanuri Tanamgzavris meSveobiT.

naTelia, rom pirvel kavkasiur arxs ar miesalmebian moskovSi. am arxis ori korespondenti CeCneTsa da daRestanSi ruseTis specialuri samsaxurebis mier iqnen gamoZaxebulebi. FSB (ex KGB) –s warmomadgenleba maT sTxoves ar gaekeTebinaT siuJetebi regionSi samxedro operaciebis Sesaxeb. moskovSi ki erTerTma deputatma aRniSnuli arxi “teroristul” da “anturusul” arxad moixsenia.

alen gilemoli