საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ღია წერილი კომპანია ეუტელსატის გენერალურ დირექტორს

Libération 15.02.2010

aRadgineT «pirveli kavkasiuri»!

batono «eutelsatis» direqtoro,

saqarTvelos sazogadoebrivi televiziis mier Sefarebuli «pirveli kavkasiuri» wamowyebul iqna rusulenovani Jurnalistebis iniciativiT, romlebic uars amboben imuSaon kremlis mier gakontrolebul mediebSi. warmoSvebiT CrdiloeT kavkasielebma Tu centralur azielebma, rusebma Tu somxebma, maT miiRes sakmaod gabeduli gadawyvetileba: daarson rusulenovani arxi, romelic damoukidebeli iqneba vladimer putinis reJimisgan.

gadacemebis xarisxisa da Sinaarsisgan damoukideblad, TviT faqti «pirveli kavkasiuris» daarsebisa, winsvlaa informaciis pluralizmis TvalsazrisiT postsabWoTa sivrceSi. arada, Tqveni kompania «Sinaarsis  Seusatyvisobis» preteqstiT, Semdeg ki TiTqosda «teqnikuri problemebis» mizeziT, moulodnelad iSveliebs «satelitze Tavisufali adgilis arqonas» da arRvevs SeTanxmebas satelitur antena W7–ze mauwyeblobis Sesaxeb, romelic wesiT 2010 wlis 31 ianvars unda dawyebuliyo.

Tqvens mier pirobis darRveva ucnaurad emTxveva droSi kontraqtis gaformebas Tqvens kompaniasa da satelitur kompania «intersputniks» Soris, romelic gaxlavT rusuli gazisa da media monopolistis, «gazpromis» partniori. yovelivesTan erTdroulad ruseTis erovnuli sakrebulos – dumas deputatebi mouwodeben «teroristuli televiziis ganadgurebisken». maTi es survili dRes aRsrulebulia evropuli kompaniis mier. da es ar aris Tqveni pirveli kapitulacia. 2008 wels «eutelsatma» daTmo pekinis zewolis winaSe da uari uTxra mauwyeblobaze disidentur Cinur telearxs NDTV. amavdroulad, BBC–s sparsulenovan arxs mouwia satelitis Secvla Teiranis zewolis gamo. 2010 wels Tqven igives imeorebT.

Cven, adamianis uflebaTa da presis Tavisuflebis erTguli evropeli moqalaqeebi, ver SevurigdebiT msgavsi cenzuris faqts. Cven ver davuSvebT, rom «pirveli kavkasiuris» gundma da gansxvavebuli informaciis molodinSi myofma rusulenovanma telemayureblebma iwvnion Tqveni gulgrilobisa da simxdalis Sedegebi. Cven moviTxovT «pirveli kavkasiuris» mauwyeblobis dauyovnebliv aRdgenas. zustad ise, rogorc iyo gaTvaliswinebuli Tqveni kompaniis mier aRebuli valdebulebebiT.

Cven ver davuSvebT, rom parizSi bazirebuli kerZo kompania, romlis biujetis 25% saxelmwifo, anu frangi gadamxdelebis Tanxaa, eqvemdebarebodes kremliseul diskriminaciul diqtats. Tqven daTmeT «gazpromis» SantaJis winaSe. Tqven gamorTeT telearxi («pirveli kavkasiuri») da uari uTxariT Tavisufali informaciis miwodebaze samxreT ruseTisa da mezobeli qveynebis mosaxleobas.

Cven moviTxovT uTxraT uari cenzorebs da Sesabamisad, rusebs, belorusebs, yazaxebsa Tu kavkasielebs dautovoT arCevanis ufleba, Tu romel arxebs uyuron da rogori Tvalsazrisi moisminon.

xelismomwerni: galina akermani, patrik erberhardi, monik atlani, nikol baSarani, etien boliu, Julien baiu, Jan-Jak beineqsi, mari beningseni, Juli bertuCeli, alen bezansoni, kler blanSeti, patris bloSi, patrik buate, aleqsandre bondarevi, gotie karon-tibo, daniel kon-bendi, patris Sero, miSel krepu, Santal delsoli, pier deqsi, patrik de sent-ekziuperi, roJe pol-drua, albina diu buasruvre, frederik enseli, andre gluqsmani, roman gupili, pier asneri, rafael hadadi, simon harari, benua amoni, miSel azanaviCusi, florans artmani, bernar anri-levi, patrik klugmani, jak langi, ogiusten legrani, jonatan liteli, manon luazo, fransua lonkli, fransuaz londoni, noel mameri, vladimir maramzini, abdelvahab medabi, ong Tong huengi, vensan peioni, pier-andre tagievi, fransuaz tomi, ivan riufoli, riSar rosini, izabel vekStaini, tatiana raxmanova, olivie rubinSteini, pier rigulo, boris v. sokolovi, Jan-batist sufroni, ariel Svabi, miSel taubmani, alen tureni, fransua de ruJi, andrei severini, dominik simone, dominik sopo, ilios ianakisi, manuel valsi, mark vaizmani.