საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

პარიზის მიერ მოსკოვის სასარგებლოდ გაკეთებული სტრატეგიული არჩევანი

pier ruseleni

Le Figaro 18.02.2010

2010 weli safrangeT-ruseTis weliwadia. uaxloes TveebSi konkretulad gamoikveTeba urTierTdaaxloeba, rac am or qveyanas Soris ukve dawyebulia. am siaxloves ki mxolod frangul-rusuls ver davarqmevT, rameTu am saqmeSi parizma berlins auba mxari da nabiji auwyo. germaniam ukve ra xania ruseTis mimarT strategiuli arCevani gaakeTa, raTa misi energomomarageba uzrunveleyo da axali bazaric moepovebina.

ruseTisaTvis Tundac erTi BPC tipis sabrZolo dagegmarebisa da marTvis, «mistralis» klasis gemis miyidva aRniSnuli daaxloebis yvelaze TvalsaCino magaliTia.

pirvelad iqneba natos istoriaSi, roca misi wevri qveyana (romelic sxvaTaSoris sul exlaxans SeuerTda natos gaerTianebul samxedro mmarTvelobas) moskovTan msgavsi mniSvnelobis samxedro aRWurvilobis miwodebaze gaaformebs kontraqts. Tavdacvis saministros SeiaraRebis sakiTxebis departamentma aki daadastura kidec, rom aRniSnuli gemis gayidvaze «principuli Tanxmoba» ukve arsebobs da isic dasZina, rom ruseTs kidev sami mistralis tipis samxedro xomaldis SeZenac surs.

misi geopolitikuri mniSvnelobidan gamomdinare, didi Sansia, rom aRniSnul garigebas, Tu aSkara Tanxmoba ara, Zalian farulad amerikis administraciidanac sul cota narinjisferi Suqi aunTes. vaSingtoni Tavadac moskovTan daaxloebis gzas daadga da cxadia, rom kremlSi am fonze amerikuli veto ar esiamovnebodaT. yovel SemTxvevaSi, pentagonma isargebla Tavdacvis sakiTxebSi mdivnis robert geitsis parizSi vizitiT da qveynis prezidents amerikis SeSfoTeba gauziara.

safrangeTi xazs usvams, rom «mistrali» ruseTs im mniSvnelovani aRWurvilobis gareSe gadaecema.

am dapirebebis miuxedavad, eqvsma respublikelma senatorma, maT Soris mak keinma dekembris TveSi weriliT mimarTes aSS-Si safrangeTis elCs, b-n pier vermons da mistralis gayidvasTan dakavSirebiT TavianTi mkveTrad uaryofiTi damokidebuleba gamoxates.

saqarTvelosa da baltiis qveynebSi realurad arsebobs SiSi ruseTis sazRvao Zalebis gadmosxmis SesaZleblobebis gaZlerebis. aRniSnuli SiSi aseve gamoiwvia rusuli saZRvao Zalebis xelmZRvanelis, admiral vladimer visockis ganacxadebam, rom 2008 wels saqarTvelos winaaRmdeg omSi mistralis tipis xomaldis gamoyenebis SemTxvevaSi, ruseTis federaciis Savi zRvis samxedro-sazRvao floti, sami dRis nacvlad, ormoc wuTSi Seasrulebda masze dakisrebul amocanas saqarTvelosTan mimarTebaSi.

safrangeTi cdilobs wina planze wamowios Teza, TiTqos SeuZlebelia ruseTs TanamSromlobaze (evropisa da iranis usafrTxoebis sakiTxebze) esaubro, Tuki mas kvlavac civi omisaTvis damaxasiaTebeli undoblobiT moekidebi. es argumenti, veraferi nugeSia im qveynebisTvis, romlebic SesaZlebelia «mistralidan» marTuli samxedro Zalebis gadmosxmis samizne aRmoCndnen. magram is pasuxobs amerikelebis SeniSvnebs da miuTiTebs, rom parizma geostrategiuli arCevani gaakeTa ruseTis sasargeblod.  

safrangeTisaTvis am kontraqts ramdenime upiratesoba aqvs:

-  ekonomikurad momgebiania sen-nazeris gemTmSeneblobisaTvis, radgan maTi SekveTebis sias zrdis.

-  miuxedavad imisa, rom safrangeTi SeuerTda natos gaerTianebuli samxedro mmarTvelobis Stabs, politikurad is xazs usvams safrangeTis damoukideblobas natosTan mimarTebaSi.

-  diplomatiuri TvalsazrisiT, es ruseTTan daaxloebis mkveTri signalia.

-  komerciuli kuTxiT mosalodnelia sxva ekonomikuri Sedegebi, kerZod, totalisa (Total) da suec safrangeTis gazisaTvis (GDF-Suez) aseve hidroresursebis sferoSi, aseve renosaTvis, romelic rusuli avtovazis partnioria.

martis Tvis dasawyisSi ruseTis prezidenti, dimitri medvedevi vizitiT ewveva safrangeTs, romelsac ivnisis TveSi vladimir putinis viziti moyveba. aseve nikola sarkozis vizitic igegmeba sankt-peterburgSi, sadac is yovelwliur ekonomikur forumze sapatio stumris rangSia miwveuli. « mistralis » gayidva da ruseTisa da safrangeTis daaxloeba iqneba momavali Tveebis dRis wesrigis mTavari sakiTxi. mogviwevs davakvirdeT amerikis SeerTebul StatebSi, poloneTsa da yofili komunisturi blokis qveynebSi im mtkivneul reaqciebs, rac SesaZloa am kontraqts mohyves.