საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მოსკოვი კავკასიაში თავის ქსელს ხლართავს

Le Figaro  19.02.2010

 

ruseTi saqarTvelos separatistul respublika afxazeTSi samxedro bazas aaSenebs.

uSvelebeli ruseTi Tavis marwuxebs nelnela uWers patara saqarTvelos. oTxSabaTs, ruseTis prezidentma dimitri medvedevma da afxazeTis liderma sergei baRafSma xeli moaweres SeTanxmebas, romlis safuZvelzec ruseTs saSualeba miecema saqarTvelos am separatistul regionSi ganaTavsos Tavisi samxedro baza. oficialurad, es samxedro TanamSromloba emsaxureba «afxazeTis suverenitetisa da usafrTxoebis dacvas». SeTanxmeba gaformda 49 wlis vadiT da igi ganaxlebadia. natom myisierad dagmo aRniSnuli «ukanono» paqtis dadeba im respublikasTan, romlis damoukideblobas aliansis 28 wevri saxelmwifodan arcerTi cnobs.

es axali iniciativa moskovis im regionaluri strategiis logikuri gagrZelebaa, romlis Tanaxmadac 2008 wlis agvistos TveSi ruseTsa da saqarTvelos Soris omi gaCaRda samxreT oseTze kontrolis mizniT. «maSin, rodesac moskovma aRiara afxazeTisa da samxreT oseTis (saqarTvelos sxva separatistuli regioni) damoukidebloba, regioni gadavida ruseTis de faqto administraciuli kontrolis qveS. rusi samxedroebi da policielebi akontroleben afxazeTis sazRvrebs» - aRniSnavs stratfori (Stratfor) amerikuli kvleviTi centri.

omis damTavrebis Semdeg, ruseTma gaaZliera Tavisi samxedro Semadgenloba orive separatistul respublikaSi, gazarda jariskacebis raodenoba da aaSena samxedro bazebi. afxazeTis sanapirosTan Zalian axlos, Sav zRvaSi regularulad patrulireben gemebi. rac Seexeba 2008 wlis 18 agvistos safrangeTis SuamdgomlobiT molaparakebul SeTanxmebas cecxlis Sewyvetis Sesaxeb, mas rusuli mxare kvlavac ar asrulebis. natos wevrma qveynebma amaod moiTxoves «rusuli samxedro Zalebis dabruneba konfliqtamde arsebul poziciebze da damkvirvebelTaTvis saqarTvelos mTel teritoriaze moZraobis ufleba». kremli aCqarebs axali xelSekrulebis gaformebas, romelic iTvaliswinebs evropis usafrTxoebis axali arqiteqturis mSeneblobas da ruseTs uflebas aniWebs gadaxedos yofili sabWoTa respublikebis arCevans aliansebis gaformebis kuTxiT, radgan igi am zonas isev Tavisi gavlenis sferod miiCnevs. «regionis amgvari militarizacia aris saqarTvelos pirdapiri safrTxe. ramdenime aTasi rusi samxedro imyofeba separatistul regionebSi. Cven gveSinia ruseTis axali agresiis” – acxadebs saqarTvelos parlamentis evrointegraciis komitetis Tavmjdomare batoni daviT darCiaSvili,.

es SeSfoTeba kidev ufro gaamZafra franguli saomari xomaldis, mistralis ruseTisaTvis miyidvis proeqtma. parizi Tavs imarTlebs imiT, rom civi omis periodi damTavrebulia da ruseTTan is “axali tipis urTierTobas” agebs. ruseTi ganxiluli unda iqnes, rogorc saimedo partniori. natos wevr saxelmwifosa da ruseTs Soris es savaWro garigeba aris pirveli da misi formaluri mxare SesaZloa martis TveSi mogvardes, parizSi ruseTis prezidentis vizitis dros.

saomari xomaldi da javSantransportiori

guSin ruseTis jarebis gaerTianebuli Stabis meTaurma nikolai makarovma daadastura Tavisi interesi franguli vertmfrenmzidis mimarT, romelsac aseve SeuZlia 900 adamianis gadayvana da tankebis gadazidva. Tbilisi ki yovel Rame koSmarul sizmrebs xedavs. rusuli gazeT komersantis guSindeli nomris Tanaxmad, moskovi molaparakebebs unda marTavdes frangul kompania panardTanac (Panhard) msubuqi javSanmanqanebis miyidvis Taobaze. Tuki rusebi moipoveben tankebs, xomaldebsa da raketebs, Cven SevalT Zalzed saxifaTo zonaSi, es maT saSualebas miscemT ramdenime saaTSi daipyron dsT-sa da aRmosavleT evropis nebismieri qveyana, maSin, rodesac am saqmes ramdenime kvira dasWirdeboda” – gagvafrTxila guSin londonSi myofma saqarTvelos prezidentma, mixeil saakaSvilma.

gasul kviras parizSi vizitad myofma amerikis SeerTebuli Statebis Tavdacvis mdivanma, batonma robert geitsma gagvacno amerikis TavSekavebuli pozicia, romelic SeSfoTebulia sabrZolo operaciebisa da mmarTvis dagegmarebis xomaldis, mistralis SesaZlo gayidviT, rac ruseTis samxedro SesaZleblobebs gazrdis ieriSis mitanis kuTxiT.

2008 wlis agvistoSi, nikola sarkozi, romelic evrokavSiris Tavmjdomareobas axorcielebda, Tbilissa da moskovs ewvia, raTa eiZulebina meomari mxareebi xeli moeweraT cecxlis Sewyvetis Sesaxeb SeTanxmebas. “Tuki rusebi iyidian am saomar xomaldebs, ukve gvian iqneba omis SeCereba!” – gvafrTxilebs daviT darCiaSvili.

izabel laseri