საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მისტრალის რუსეთზე მიყიდვასთან დაკავშირებით, პარიზი ცდილობს დაამშვიდოს თავისი მოკავშირეები

Le Monde   27/02/2010

ruseTis prezidentis, dimitri medvedevis parizSi vizitamde ramodenime dRiT adre, franguli diplomatiuri korpusi cdilobs daamSvidos mokavSireebi im mgrZnobiare TemasTan dakavSirebiT, romelsac mistralis tipis sabrZolo operaciebis marTvisa da dagegmarebis xomaldis rusebze miyidvis faqti warmoadgens. am mizniT, evropul sakiTxebSi safrangeTis saxelmwifo mdivani pier leluSi baltiispireTis qveynebs ewvia (litva, latvia da estoneTi), agreTve is xanmokle vizitiT ukrainaSic Cavida.

 

mistralis TemasTan dakavSirebiT, winaaRmdegobebma imates am regionSi ama wlis 8 Tebervlidan, rodesac safrangeTis Tavdacvis saministros SeiaraRebis generalurma direqciam ganacxada, rom ruseTi apirebda    4 mistralis tipis obieqtis SeZenas. sabWoTa kavSiris yofilma qveynebma, estoneTma da litvam, aRSfoTeba gamoTqves, romelsac isini iziareben saqarTvelosTan da poloneTTan. am yvelafers dimitri medvedevis mier 5 Tebervals xelmowerili ruseTis axali samxedro doqtrina emateba, romelis mixedviTac maT nato yvelaze saSiS safrTxed miaCniaT.

 

gazeT «le mondisTvis» micemul interviuSi, litvis Tavdacvis ministri raza Jukneviciene Tvlis, rom mistralis gayidva ar warmoadgens «pirdapir safrTxes» Tavisi qveynisTvis, an kidev misi mokavSire evrokavSiris da natos usafrTxoebisTvis. miuxedavad amisa man ganacxada, rom ruseTis moulodneli xasiaTidan gamomdinare, yovelTvis iarsebebs imis safrTxe, rom ruseTi am xomalds aralegitimurad gamoiynebes.

 

pier leluSma daamSvida baltiis qveynis mosaxleoba da ganacxada, rom am xomaldSi ar iqneboda ganTavsebuli aranairi samxedro mowyobilobebi, rom mistralis gayidva mxolod safrangeTsa da ruseTs Soris SesaZlo momaval partniorobas uyrida safuZvels: «Cven ar vmalavT arafers. pirvel rigSi, Cveni es demarSi politikuria. Tu Cven gvsurs, rom daviviwyoT civi omi, ruseTs ver movaTavsebT embargos qveS...». batoni leluSis gancxadebiT «mistralis teqnikuri molaparakebebi jer ar dawyebula». ruseTis sabrZolo Zalebis general-maiorma nikolai makarovma ganacxada, rom moskovs jer ar qonda gadawyvetili mistralis yidva. magram ruseTis samxedro Zalebis gaZliereba pirvel rigSi saqarTvelos aSfoTebs. prezidentma mixeil saakaSvilma am faqtTan dakavSirebiT londonSi gaakeTa gancxadeba 19 Tebervals.

 

saqarTvelos prezidentis gancxadebiT, es faqti safuZvels Cauyrida safrangeTsa da ruseTs Soris Semdeg samxedro TanamSromlobas. moskovis yoveldRiurma gazeTma komersantma gamoaqveyna statia, sadac iuwyeboda, rom ruseTis Sinagan saqmeTa saministro awarmoebda molaparakebebs frangul kompania «Panhard General Défense»-sTan  bronirebuli manqanebis SeZenasTan dakavSirebiT. saakaSvilis mixedviT Tu «kremli SeiZens tankebs, sazRvao xomaldebs da raketebs, Cven SevalT Zalian saSiS zonaSi».