საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მედვედევი პირობას დებს, რომ სამართლებრივ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს რუსეთში

Les Echos

03.03.2010

ruseTis prezidentma safrangeTSi saxelmwifo vizitis meore dRes piroba dado, rom xels Seuwyobs samarTlebrivi sistemis gaumjobesebas ruseTSi, romelmac bolo aTi wlis ganmavlobaSi safrangeTTan xuTjer gazarda gacvliTi TanamSromloba.

saomari xomaldis Sesyidvis Semdgom medvedevi luvrSi gamofenas ewvia. dimitri medvedevis saxelmwifo viziti parizSi xoakim de belis cnobili gamonaTqvamis erTgvar perifrazirebad aRiqmeboda, romlisTvisac safrangeTi «xelovnebis, saomari iaraRisa da samarTlis deda» iyo. oTxi vertmfrenmzidis Sesyidvis Sesaxeb eqskluziuri molaparakebis dawyebis gamocxadebidan meore dRes ruseTis prezidenti ewvia safrangeTs, romlis vizitis erTerTi mniSvnelovani nawili rusul mxatvrobas daeTmo. is ruseT-safrangeTis sezonis CarCoebSi iqneba warmodgenili (2010 wels gaTvaliswinebulia 350 kulturuli RonisZiebis Catareba safrangeTSi). luvrs moyva aseve mniSvnelovani da ufro metad strategiuli Sexvedrebi MEDEF-Si (safrangeTis biznesis konfederacia) safrangeTis saqmiani wreebis warmomadgenlebTan, safrangeTis premier-ministrTan, fransua fionTan. frangi biznesmenebis winaSe gamosvlisas dimitri medvedevma xazi gausva or qveyanas Soris ekonomikuri gacvlebis dinamizms, ormxrivi savaWro urTierToba 10 wlis ganmavlobaSi xuTjer gaizarda. miuxedavad imisa, rom safrangeTi ruseTis savaWro partniorebs Soris mecxre adgilzea (wina planze arian germania da italia), is ruseTis nomer meeqvse investoria, aRniSna lorans parizom, MEDEF-is Tavmjdomarem.

«legaluri nihilizmis» winaaRmdeg brZola 

safrangeTis ekonomikis ministrma, kristin lagardma bevri isaubra imis Sesaxeb, rom krizisis miuxedavad gasul wels or qveyanas Soris komerciuli urTierTobebi didad ar dazaralebula. man aRniSna, rom «iuridiuli, finansuri da sagadasaxado stabiluroba» aucilebelia grZelvadiani ekonomikuri urTierTobebis ganviTarebisaTvis. amiT, man xaverdovnad Seaxsena damswre sazogadoebas, rom ruseTSi moRvawe ucxoeli Tu adgilobrivi investorebisaTvis ZiriTadi dabrkoleba aris mesakuTreTa uflebebis dacvis susti xarisxi da mafiozuri klanebis mier sasamarTlo sistemiT manipulireba moskovsa Tu qveynis 80 regionis masStabiT.

es Setyobineba savaraudod kargad gaigo dimitri medvedevma, romelic xelisuflebaSi mosvlis pirveli dRidan aqtiurad ibrZvis «legaluri nihilizmis» winaaRmdeg. man xazi gausva im faqts, rom dauRalavad muSaobs samarTliani iuridiuli sistemis CamoyalibebisaTvis: «Cven kidev ufro gavaumjobesebT sakanonmdeblo bazas. piradad mivadevneb am procesebs Tvals. gulaxdilad geubnebiT, rom ukmayofilo var arsebuli mdgomareobiT». orSabaTs saRamos, nikola sarkozim medvedevs zrdilobianad sTxova pirobis Sesruleba, romelic ruseTis saerTaSoriso valdebulebebs exeba, kerZod, 2008 wlis zafxulSi safrangeTis monawileobiT saqarTvelosTan xelmoweril SeTanxmebas cecxlis Sewyvetis Sesaxeb. safrangeTis prezidentis administracia, romelic ori dRis win aRiarebda, rom es SeTanxmeba ar iyo bolomde Sesrulebuli, amiT cdilobda ruseTis periferiebsa da kerZod, TbilisSi daeSoSminebina isini, vinc SeSfoTebulebi arian franguli vertmfrenmzidebis gayidviT.

iv burdilioni