საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დიმიტრი მედვედევს პარიზის მოხიბლვა სურს

Le Monde 02.03.2010

natali nugairedi

maTi pirveli Sexvedridan, iaponiaSi kunZul hokaidos sastumros salonSi, 2008 wlis ivlisSi G8 Sexvedris dros, eliseis sasaxles sadilamde 2010 wlis 2 marts, nikola sarkozisa da dimitri medvedevis urTierTobebs bevri gamoxmaureba moyveba. yvelaze usiamovno epizodi, ra Tqma unda, es iyo 2008 wlis zafxulSi molaparalebebi saqarTveloSi cecxlis Sewyvetis Sesaxeb. Jan-david levitma, safrangeTis prezidentis diplomatiurma mrCevelma 2008 wlis 12 agvistos mogzauroba moskovSi aRwera, rogorc «Tavisi diplomatiuri cxovrebis 36 yvelaze daZabuli saaTi». magram mTeli am istoriis manZilze, dawyebuli kunZul hokaidodan, aSkara iyo sarkozis mcdeloba, rac SeiZleba kargi piradi urTierTobebi daemyarebina kremlis axal binadarTan.

sarkozi amaod CaeWida medvedevis «modernizatoris» imijs, radgan erTi suli qonda putinTan garTulebuli urTierTobebis furceli gadaebrunebina. am ukanasknels ki dResac axsovs 2007 wlis sarkozis saarCevno kampaniis sloganebi. gavixsenoT ramdenime maTgani: «Cven ver davxuWavT Tvalebs adamianis uflebebis uxeS darRvevebze mxolod imis gamo, rom ruseTi aris didi Zalaufleba»; «safrangeTi, rogorc adamianis uflebebis damcveli ver daxuWavs Tvalebs Jurnalistebis mkvlelobebsa da verc CeCneTis omSi daRul 200 000 adamianze»; warsuls Cabarda is epoqa, roca realpolitikis egidiT da savaraudo kontraqtebisTvis fexqveS iTeleboda Cveni humanisturi ideebi».

samSabaTs eliseiSi warmoTqmul sadRegrZeloebSi orive prezidentma araerTxel gaixsena generali de goli. sarkozi ise moixseniebs medvedevs «megobrad», (sxvaTaSoris, es ukanasknelic aseve moixseniebs mas), rom sircxvilis ZarRvi ar utokdeba imis gamo, rom  ukan waiRo Tavisi sityvebi, romlebic ori wlis win warmosTqva. 2009 weli yvelaze savalalo aRmoCnda politikuri mkvlelobebis TvalsazrisiT. Pputinis nacvlad, sxvasTan saqmis daWera iqneb iyos gamosavali, raTa warsulSi humanisturi ideebis deklarirebis fonze amJamindeli dumili SeniRbos.  

analitikosebi dResac ver garkveulan ra daarqvan dRevandeli rusuli politikis xarisxs putin-medvedevis saxiT arsebuli orTaviani mmarTvelobis pirobebSi. eliseis sasaxle TiTqos cdilobs daexmaros axalgazrda rus prezidents damoukideblobis ganmtkicebaSi, Tumca es damoukideblobac sakmaod fardobiTia. Bbatoni medvedevi cdilobs Tavi novatorad warmoadginos. Tumca parizSi saxelmwifo vizitis dros misi garemocvis SemadgenlobiT Tu vimsjelebT, Zveli politikis gagrZelebis elementebi aSkarad SeimCneoda.

dasawyisisTvis sakmarisia Tundac «putiniseuli»,  aluminiumis «mefed» wodebuli, saeWvo reputaciis oligarqis – oleg derebaskas delegaciaSi yofna, romelsac wlebis manZilze aSS-Si Sesvlis uflebas ar aZlevdnen, radgan eWvmitanili iyo amerikis specsamsaxurebis mier kanonier qurdebTan kavSirSi. Kkrizisis dawyebamde derebaskas industriul jgufs Roussal-s frangulma bankebma mniSvnelovani kreditebi misces. Eexla es jgufi warmodgenilia ukve parizis birJaze, riTic warmatebiT moxda rusi magnatis politikuri «gaTeTreba» dasavleTSi. amiT derebaskas gza gaexsna londonSi, romelic misTvis Caketili iyo samarTlebrivi problemebis gamo.

medvedevis saSualebiT ruseTi »evropul kampanias» awarmoebs. asobiT milioni evro daixarja PR kampaniebze, romlebsac awarmoeben sxvadasxva saagentoebi: briuselSi myofi- GPlus-i, parizSi, xelisuflebasTan daaxloebuli saagento Euro-RSCG, daqiravebul iqna safrangeT-ruseTis kulturuli weliwadis organizebisa da gapiarebisaTvis. saagento Image-Sept-i daqiravebulia, rom mediaSi gaakontrolos da daabalansos gamoxmaurebebi saqmeze, romelic Seexeba politikuri cenzuris SemTxvevas. saqme exeba evropuli kompania eutelsatis mier, ruseTis giganti kompania gazpromis zewoliT, qarTuli arxis mauwyeblobis Sewyvetas ruseTis teritoriaze. amJamad am saqmes ganixilavs parizis komerciul davaTa sasamarTlo.

mTeli es brZola garkveul Sedegzea gaTvlili. erT-erTma frangma think tank-ma soliduri dafinanseba miiRo bolo wlebSi. ase rom, safrangeTmac nel-nela auba germanias mxari, raTa evropaSi upiratesobiT isargeblos rusuli politikur-finansuri wreebis mosazidad da am saqmeSi fuli saukeTeso saSualebaa strategiuli daaxloebisaTvis.

frangebi avrceleben ideas, rom medvedevi «axali gorbaCovia», da amiT cdiloben gaamarTlon TavianTi diplomatiuri kursis Semobruneba. Aam Semobrunebis naTel magaliTad gvevlineba molaparakebebis dawyeba ruseTisaTvis mistralis tipis 4 sabrZolo xomaldis miyidvis Taobaze. miuxedavad imisa, rom batoni sarkozi mudmivad imeorebs, rom gemebis gayidva moxdeba «samxedro aRWurvilobis» gareSe, kavkasiaSi ruseTis mier Zalis demonstrirebidan 18 Tvis Semdeg, safrangeTi ruseTTan amyarebs iseTi tipis urTierTobebs, rogoric nato-s wevr arc erT qveyanas ar daumyarebia.

parizSi sarkozim Seaguliana Tavisi rusi kolega gaagrZelos dawyebuli reformebis gza da amiT delikaturad mianiSna, rom ruseTSi aseve sxva Zalebic moqmedeben. ruseTi dRes warmoadgens qveyanas sadac gare avantiurebma da qveynis SigniT nacionalistebis win wamowevam SeiZleba kidev ufro gazardos qveynis ekonomikuri sirTuleebi da xeli Seuwyos klanebis brZola xelisuflebisaTvis.

operacia “xiblsa” da PR-is paralelurad mistralis miyidvam  rusuli armiisaTvis, sadac neoimperialisturi mrwamsis mimdevrebi uxvad arian, SeiZleba sakmaod arasasurveli tendenciebis ganviTarebas Seuwyos xeli moskovSi. ramdenad gamarTlebulia es fsoni?