საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

გუდაური - ''Heliski'' მუდამ მოდაშია

Jurnali «Skieur», Tebervali/martis gamoSveba

 

avtori:antuan bibudi

 

saqarTvelos sakmarisad kargad ar vicnobT, es samwuxaroa. samwuxaroa sxvadasxva mizezebis gamo, kerZod, es patara, lamazi qveyana, romelic Suagul kavkasiaSi aris ganlagebuli, aris umaRlesi xarisxis TovliT dafaruli ferdobebis mxare. kargad ar vicnobT, Tumca yvelaferi mogvarebadia. Heliski-s sadguri gaixsna am zamTars. keTili iyos Tqveni mobrZaneba gudaurSi.

 

gudauri, romelic saqarTvelos dedaqalaq Tbilisidan 2 saaTis savalzea, aris erT-erTi ganTqmuli saTxilamuro kurorti. es aris Tbilisis elitisa da ucxoelebis sayvareli saTxilamuro adgili, romlebic yovel vikendze Cadian iq da ipyroben saTxilamuro bilikebs. aris mxolod 5 sabagiro gza, Tumca trasaze gasvlis mravali saSualeba arsebobs. rac ufro maRla avdivarT horizontisTvis Tvalis gadasavlebad, miT ufro met brwyinvalebas iZens es kuTxe. 360 gradusze TovliT dafaruli Tvalmiuwvdomeli mwvervalebi kavkasiis prestiJia. Cven kaspiis da Sav zRvas Soris vimyofebiT, romlebic ramodenime aseuli kilometriT arian daSorebuli am adgilidan da swored isini ganapirobeben Tovlis xarisxs da mis siuxves. sakvirveli ar aris, rom kurSevelis ramodenime gidma da SAF-is jgufma heliskis sadguris mowyoba am samoTxeSi arCies. sadguri gaixsna am zamTars da Tavdapirvelad pirveli sezoni daeTmo gamocdas, marSrutebis kvlevas. heliskis jgufs ar unda gauWirdes yovelkvireulad 32500 metri  simaRleebs Soris sxvaobis Segroveba klientebisTvis, romlebic dasasveneblad Camovidnen saqarTvelos am kuTxeSi. momavali zamTrisTvis saubaria erTbaSad ara ori an sami, aramed oTxi aTasi metri simaRleTa sxvaobis SemoTavazebaze. es marTlac saocneboa. saswrafod unda CavebaT am sasiamovno TavgadasavalSi, vinaidan iq pirvelad misuls TovliT dafaruli ulamazesi ferdobebis dapyrobis siamovneba elis. rac Seexeba meteorologiur pirobebs, iSviaTad xdeba rom vertmfrenma ver SeZlos erTi meoris miyolebiT gafrena (buneba mravalferovania, maRal mTebs Soris gadaWimulia tyeebi). qarTuli stumarTmoyvareoba xom sayovelTaodaa cnobili. gudauri momavali zamTridan unda gaxdes heliskis aramarto evropuli, aramed msoflio masStabiT aRiarebuli sadguri da es man namdvilad daimsaxura.