საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველო თავის პირად საქმეს პარიზში იცავს

La Croix  08/04/2010

fransua dalensoni

 

 

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomare daviT baqraZe, mimdinare kviras parizSi vizitis dros, safrangeTis erovnuli asambleisa da senatis Tavmjdomareebsa da orive uwyebis sagareo politikisa da Tavdacvis komitetebis Tavmjdomareebs Sexvda. saqarTvelos mTavroba cdilobs gaagebinos Tavis dasavlel partniorebs, rom ruseTi ar asrulebs 2008 wlis agvistoSi nikola sarkozis mier SemuSavebul cecxlis Sewyvetis SeTanxmebas, ewinaaRmdegeba suverenuli qveynis sazRvrebis Zalismieri meTodebiT Secvlas da rusuli jaris adgilze darCenas. martis bolos, ruseTma ganacxada, rom 250 milioni evros odenobiT fulad daxmarebas gamoyofda afxazeTisTvis da 142 milion evros odenobas samxreT oseTisTvis.

 

ai, rogor analizs akeTebs CvenTan saubrisas prezident mixeil saakaSvilTan daaxloebuli piri misi parizuli Sexvedrebis Semdeg :

 

- «yvela Cems Sexvedraze, vsaubrobdi 2008 wels safrangeTis xelmZRvanelobiT SemuSavebul cecxlis Sewyvetis SeTanxmebaze, romelic ruseTma ar Seasrula. aRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT, Cven madlierni varT prezident sarkozisa, romelmac cotaxnis win prezident medvedevTan erTad gamarTul erTobliv press-konferenciaze ganacxada, rom ruseTi valdebulia daicvas da ganaxorcielos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebi. Cven ver vxedavT veranair problemas amerika-ruseTisa da safrangeT-ruseTs Soris urTierTobaTa gaumjobesebaSi. vimedovneb, rom es garemoeba ruseTs ufro prognozirebad da naklebad uxeS partniorad aqcevs mezobel qveynebTan urTierTobaSi, rac gaadvilebs masTan TanamSromlobas. Cven miviCnevT, rom urTierTobebis gaumjobeseba ar unda xdebodes aRebuli valdebulebebis ukugdebis xarjze, magaliTad cecxlis Sewyvetis valdebulebis dacva. CvenTvis, cecxlis Sewyvetis SeTanxmeba mniSvnelovani dokumentia, ara mxolod imitom, rom man omi SeaCera, aramed es erTaderTi samarTlebrivi sabuTia, romelsac orive mxarem moawera xeli. ra Tqmaunda, Cven ar velodebiT dauyovnebliv Sedegebs, radgan gvesmis, rom igi rTuli Sesarulebelia, vinaidan rusuli jaris gayvanis sakiTxi Zalian emociuri problemaa ruseTis xelisuflebisTvis. magram es dokumenti gaxlavT legaluri safuZveli swori mimarTulebis arCevisTvis. Tu amerikelebi da evropelebi gamudmebiT Seaxseneben ruseTs, rom igi valdebuli daicvas politikuri da iuridiuli valdebulebebi, saboloo jamSi mivaRwevT xelSekrulebis valdebulebebis Sesrulebas.»

 

- «me aseve visaubre Cems partniorebTan safrangeTis mier samxedro xomaldis mistralis ruseTisTvis miyidvis peoeqtze. Cveni SeSfoTeba ormagia:samxedro da politikuri. samxedro TvalsazrisiT sruli gaumWvirvalobaa:risTvis yidulobs ruseTi aRniSnul samxedro xomald da sad apirebs mis gamoyenebas? Tu es imisTvis keTdeba, rom sami dRis nacvlad ormoc wuTSi miadges saqarTvelos napirebs, rogorc ganacxada Savi zRvis flotis xelmZRvanelma, rusma admiralma, es Cven, cxadia gvadardebs. meore aspeqti, es gaxlavT politikuri gzavnili:Cven vSiSobT, rom mistralis gayidvas moskovis mier iqneba aRqmuli misTvis mwvane Suqis micemad da cecxlis Sewyvetis SeTanxmebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis arSesrulebad. me SemiZlia gaviziaro franguli mxaris argumenti, rom ruseTis partniorad gaxdoma, masTan TanamSromlobas gaadvilebs da ufro metad SesaZlebeli gaxdeba misTvis valdebulebebis dacvis moTxovna. Cvenc dainteresebulebi varT am sakiTxSi. vimedovneb, rom Cvenma frangma kolegebma naTlad gaiges Cveni pozicia, Tu raoden saWiroa mistralis gayidvis ufro meti gamWvirvaloba da Cveni wuxili, rom moskovma ar aRiqvas es sakiTxi misTvis mwvane Suqis anTebad da piriqiT miiRos rogorc cecxlis Sewyvetis valdebulebebis dacvis gzavnilad.»