საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ლეხ კაჩინსკის გარდაცვალება, მძიმე დარტყმა საქართველოსთვის

Le Monde 22/04/2010

barak obamam, anxela merkelma da nikola sarkozim uari ganacxades daswrebodnen poloneTis prezidentis lex kaCinskis dasaflavebis ceremonials 18 aprils krakovSi, vavelis sakaTedro taZarSi. mizezi gaxldaT islandiaSi amofrqveuli vulkanis Sedegad evropis caze warmoqmnili Rrubeli. miuxedavad amisa, rogorc poloneTis media da internetis aqtiuri momxmareblebi aRniSnavdnen, saxelmwifos erTma meTaurma, saqarTvelos prezidentma mixeil saakaSvilma SesZlo daswreboda dasaflavebis ceremonials. lex kaCinskisTan axlo mogobrobis kidev erTi damadasturebeli Jesti, romlis gardacvalebac, diplomatiuri TvalsazrisiT, saqarTvelosTvis mZime dartymad aRiqmeba.

krakovSi Casasvlelad, mixeil saakaSvilma grZeli gza ganvlo. rogorc prezidentis presasTan urTierTobis samsaxuri iuwyeba, saakaSvilis TviTmfrinavi jer portugaliaSi, Semdgom italiasa da TurqeTSi gadafrinda. romSi gaCerebis dros, aeroportis administracia cdilobda gadaerwmunebina prezidenti frena gaegrZelebina, magram uSedegod. prezidentis meuRle ki poloneTSi briuselidan manqaniT gaemgzavra. sabolood saakaSvili krakovSi zustad im dros Cavida, rodesac kaTedralTan poloneTis prezidentisa da misi meuRlis cxedrebi daasvenes. dauyonebliv, internetSi gavrcelda samadlobelo peticia, romelzec ukve 15 000 xelmoweraa.

saqarTvelom, romelic vaSingtonisa da moskovis daaxloebis gamo Tavs grZnobs daCagrulad, poloneTis prezidentis saxiT dakarga Zlieri mokavSire. lex kaCinskim araerTxel gamoxata da uCvena Tavisi mxardaWera saqarTvelos mimarT. 2008 wlis nato-s buqarestis samitze, kaCinski daJinebiT moiTxovda saqarTvelosa da ukrainis nato-Si dadgenili vadebis gareSe miRebas. 2008 wlis agvistoSi moskovsa da Tbiliss Soris gaCaRebuli omis dros, igi dauyovnebliv Cavida saqarTveloSi mixeil saakaSvilis mxardasaWerad. saqarTvelos erovnuli interesebis dasacavad gmiruli nabiJebis gadadgmis gamo, lex kaCinskis saqarTvelos erovnuli gmiris wodeba mieniWa da Tbilisis erT-erT quCas misi saxeli daerqmeva.