საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

Figaro 11/06/2010

ruseTis premier ministri acxadebs Tavis survils SeiZinos franguli vertmfrenmzidi ekipirebuli Tanamedrove teqnologiiT

alen barlue

 

ruseTi kvlavac acxadebs franguli vertmfrenmzidi mistralis SeZenis winapirobad, parizis mier teqnologiebisa da, SeZlebisdagvarad, iaraRis miwodebas. Ees sakiTxi, romelic iwvevs ruseTis mezobeli qveynebis SeSfoTebas, ganxilvis sagani iyo putinis parizuli Sexvedrebisas premier ministr fionTan da prezident sarkozisTan.Mmartis Tvidan moyolebuli, safrangeTi da ruseTi Sevidneneqskluziuri molaparakebebis fazaSi am Tanamedrove xomaldis SesyidvasTan dakavSirebiT. moskovis survilia SeiZinos erTi egzemplari da Semdgom aaSenos kidev sami sakuTar gemTSeneblobis centrSi. Ees ki saWiroebs teqnologiebis transfers, rac moiTxova kidec vladimer putinma parizSi vizitisas.« Cven SegviZlia am tipis xomaldis ageba, magram amisTvis teqnologiebi gvWirdeba, carieli karkasi arafrad gamogvadgeba », ganacxades guSin ruseTis premieris anturaJSi, sadac iRwvian aseve sabrZolo sistemebis mosapoveblad « Tuki eqspertebi amas aucileblad miiCneven ». amJamad mimdinareobs msjeloba teqnikur sakiTxebze im procesis farglebSi, rasac samxedro specialistebi « saWiroebaTa nusxas » uwodeben. Tumca, parizi Tavs ikavebs am moTxovnilebebis dakmayofilebisgan, vinaidan yovelive winaamRdegobaSi iqneboda prezidenti sarkozis mier martis TveSi gakeTebuli dapirebisgan, rom xomaldebis gayidva Sedgeboda « samxedro ekipirebis gareSe ». sxvaTa Soris, vladimer putinma daudastura guSin (safrangeTis) saxelmwifos meTaurs, rom gaeros uSiSroebis sabWoSi ruseTis mxriv iranis winaamRdeg sanqciebis gamkacrebis mxardaWeris fonze moskovi ar miawvdis Teirans haersawinaamRdego raketebs S-300.