საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება (2010 წლის14 ივლისი)

safrangeTis sagareo saqmeTa ministri bernar kuSneri oficialuri vizitiT kavkasiasa da centraluri aziis qveynebs ewveva (2010 wlis 14-20 ivlisi)

safrangeTis sagareo da evropul saqmeTa ministri bernar kuSneri 14-20 ivliss ewveva saqarTvelos, yirgizeTs, yazaxeTs da avRaneTs.

14-15 ivlissBbernar kuSneri saqarTveloSi iqneba, sadac Sexvdeba prezident mixeil saakaSvils da sagareo saqmeTa ministrs grigol vaSaZes. is sityviT gamova evropis saxlSi, romelic gaixsna gasuli wlis aprilSi da romlis dafinansebaSic safrangeTmac miiRo monawileoba. Aamis Semdeg ministri ewveva dedaqalaqis samxreTiT mdebare kodas devnilTa banaks.

bernar kuSneri gaagrZelebs vizits 16 ivliss Tavis germanel kolegasTan guido vestervelTan erTad da ewveva yirgizeTs. Ees iqneba am qveyanaSi safrangeTis sagareo saqmeTa ministris doneze pirveli viziti. Mministrebi ewvevian qalaq oSS-s, sadac Sexvdebian ivnisis TveSi momxdari tragedias gadarCenil mosaxleobas da adgilze myof arasamTavrobo organizaciebs.  Semdeg isini gaemgzavrebian biSkekSi, sadac Sexvedrebs gamarTaven yirgizeTis respublikis prezidentTan roza otunbaevasTan da sagareo saqmeTa ministrTan ruslan kazakbaevTan. kuSneri adgilze kidev erTxel gamoxatavs safrangeTis mxardaWeras stabilizaciis procesebisa da kanonierebis aRdgenis TvalsazrisiT. is daeswreba yirgizeTSi safrangeTis saelCos inauguracias. safrangeTi da germania erTaderTi evropuli saxelmwifoebia romelTac yirgizeTSi saelCoebi aqvT.

17 ivliss, yazaxeTSi bernar kuSneri monawileobas miiRebs euTo-s araformalur ministerialSi, sadac euTos wevri 56 qveynis ministri imsjelebs evropaSi usafrTxoebisa da TanamSromlobis sakiTxebze da ganixilavs euTos axali samitis organizebis SesaZleblobebs, romlis ukanaskneli Sexvedra gaimarTa 1999 wels.

18-20 ivliss safrangeTis sagareo saqmeTa ministri ewveva avRaneTs, sadac monawileobas miiRebs qabulis saerTaSoriso konferenciaSi, romlis mTavari Tema 2010 wlis 28 ianvars, londonis konferenciis dros, avRaneTis mTavrobis da saerTaSoriso sazogadoebis mier aRebuli valdebulebebis Sesruleba iqneba.Mministri Sexvedrebs gamarTavs prezident hamid karzaisTan, sagareo saqmeTa ministrTan zalmai rasulTan da general david petrausTan. bernar kuSneri moinaxulebs kapisaSi ganlagebul frang samxedroebs.