საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება ჟენევის მოლაპარაკებების შესახებ (2010 წლის 27 ივლისი)

15 ivliss saqarTveloSi Tavisi vizitis dros, bernar kuSnerma kidev erTxel daadastura 2008 wlis 12 agvistosa da 8 seqtembris xelSekrulebebiT gaTvaliswinebuli, evrokavSiris, gaeros da euTos egidis qveS mimdinare molaparakebebis procesisadmi safrangeTis mxardaWera.

am procesiT gaTvaliswinebuli Jenevis molaparakebebis me-12 sesiam, romelic gaimarTa 27 ivliss, saSualeba misca sxdomis monawileebs konstruqciul atmosferoSi ganexilaT usafrTxoebisa da humanitaruli sakiTxebi. Mmomavali diskusiebisTvis, romlebic gaimarTeba 14 oqtombers, safrangeTi mouwodebs monawile mxareebs kvlav darCnen aqtiurad CarTulebi am procesSi, romelmac gviCvena, rom mas SeuZlia iTamaSos mniSvnelovani roli adgilze daZabulobis Sesustebis saqmeSi.

safrangeTi kidev erTxel adasturebs Tavis mxardaWeras saqarTvelos damoukideblobis, teritoriuli mTlianobisa da suverenitetisadmi, saerTaSorisod aRiarebuli sazRvrebis farglebSi.