საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

UNESCO-ს კომიტეტის 34-ე სესიის სხდომა ბრაზილიაში

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

25 ivlisidan 3 agvistomde braziliis dedaqalaq braziliaSi mimdinareobs msoflio memkvidreobis komitetis 34 sesia, masze sxva sakiTxebTan erTad ganixileba msoflios kulturuli da bunebrivi memkvidreobis Zeglebis konservaciis mdgomareoba. sesias eswrebian saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis erovnuli saagentos xelmZRvaneli nika vaCeiSvili da iuneskoSi saqarTvelos elCi mamuka kudava. maT komitetis winaSe waradgines mcxeTis Zeglebis konservaciis mdgomareobis angariSi. Sexvedraze komitetma dadebiTad Seafasa is progresi, romelic saqarTvelos mxarem ganaxorciela mcxeTis monumentebis dacvisa da marTvis saqmeSi gasuli 1 wlis ganmavlobaSi. moxda konkretuli samoqmedo programis Sejereba, romelic uaxloes wlebis manZilze unda ganxorcieldes saqarTvelosa da iuneskos eqspertTa erToblivi TanamSromlobis meSveobiT.

komitetze moxda bagratis kaTedralisa da gelaTis  monastris konservaciis mdgomareobis sakiTxis ganxilvac. aRiniSna gelaTis monastris konservacia-restavraciis saqmeSi sagrZnobi progresi da xarisxianad Catarebuli samuSaoebis mimdinareoba, daigegma is samoqmedo gegmac, romelic unda ganaxorcielos qarTulma mxarem gelaTis samonastro kompleqsis marTvisa da ganviTarebis mimarTulebiT uaxloesi wlebis ganmavlobaSi.

msoflio memkvidreobis centris SefasebiT, imis gamo, rom bagratis taZari iuneskos siaSi Sesulia me-4 kriteriumiT (saxeldebulia, rogorc “Sua saukuneebis qarTuli arqiteqturis didebuli nimuSi”), taZris restavracia ewinaaRmdegeba miniWebul statuss, ris gamoc taZarze mimdinare samuSaoebis gamo nangrevi unda Sevides “safrxeSi myofi Zeglebis siaSi”. qarTulma mxarem ganmarta, rom Zegli warmoadgens saqarTvelos erTianobis simbolos da mis aRdgenas mxars uWers rogorc saxelmwifo, aseve saqarTvelos eklesia. amasTan, saqarTvelos mxare mzadaa iuneskosTan da saerTaSoriso eqspertebTan saTanamSromlod.

qarTulma mxarem, iuneskos msoflio memkvidreobis centrTan SeTanxmebiT, gamoTqva survili da mzadyofna, raTa uaxloes momavalSi moaxdinos  bagratis kaTedralisa da gelaTis monastris renominacia, sxva, dazustebuli kriteriumebiTa da sazRvrebiT.