საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება

safrangeTis sagareo saqmeTa saminitros gancxadeba qalaq perevidan rusi samxedroebis gayvanis Sesaxeb

(parizi, 15 oqtomberi 2010)

misasalmebelia perevidan rusuli jarebis gayvana. rusuli mxare asrulebs 2008 wlis 12 agvistosa da 8 seqtembris SeTanxmebebiT gaTvaliswinebul valdebulebebs.  ra Tqma unda, jer kidev bevri problema rCeba gadasawyveti saqarTveloSi mSvidobisa da stabilurobis aRdgenisTvis, magram es swori mimarTulebiT gadadgmuli nabijia.

es gadawyvetileba adasturebs Jenevis molaparakebebis mniSvnelobas, romlis farglebSic jarebis gayvana iyo daanonsebuli.

Cven mivesalmebiT TanaTavmjdomareebis da gansakuTrebiT evrokavSiris specialuri warmomadgenlis baton pier morelis mier Catarebul samuSaos.

Cven movuwodebT yvela mxares srulad Seasrulon dadebuli SeTanxmebebi. safrangeTi kidev erTxel adasturebs Tavis mxardaWeras saqarTvelos suverenitetisa da teritorialuri mTlianobisadmi saerTaSorisod aRiarebuli sazvrebis farglebSi.