საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთის საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრის მიშელ ალიო მარის განცხადება (23 ნოემბერი 2010 წელი)

saqarTvelos prezidentis gamosvla evroparlamentSi 2010 wlis 23 noembers

 

safrangeTi miesalmeba saqarTvelos prezidentis mier strasburgSi,  evroparlamentis winaSe sajarod aRebul valdebulebas ar gamoiyenos Zala saqarTvelos regionebis afxazeTsa da samxreT oseTze kontrolis dasabruneblad da arc iq myofi rusuli Zalebis mimarT. safrangeTi aseve miesalmeba mis mier gamoTqmul mzadyofnas gamarTos dialogi da iTanamSromlos ruseTis xelisuflebasTan. msgavsi valdebulebebis aReba udaod Zlieri nabijia kavkasiaSi mSvidobis sasargeblod.

 

safrangeTi mouwodebs Jenevis molaparakebebSi monawileT isargeblon TanamSromlobisaTvis gamowvdili xeliT da mas ndobiT upasuxon, kerZod patimarTa dauyovnebeli ganTavisuflebiTa da evrokavSiris sadamkvirveblo misiis  saqarTvelos mTel teritoriaze daSvebiT. safrangeTi kidev erTxel mouwodebs 2008 wlis agvisto-seqtemberSi xelmowerili valdebulebebis Sesrulebisken. safrangeTi aseve mouwodebs ruseTisa da saqarTvelos xelisuflebas daubrundnen dialogis gzas.

 

safrangeT mudam acxadebda da sargeblobs am SemTxveviT, raTa kidev erTxel daadasturos misi ganuxreli mxardaWera saqarTvelos damoukideblobis, teritoriuli mTlianobisa da suverenitetisadmi, mis saerTaSorisod aRiarebul sazRvrebSi.