საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საფრანგეთის პრემიერ მინისტრის ფრანსუა ფიონის გამოსვლა ეუთოს–ს სამიტზე, ასტანა (ყაზახეთი), 2010 წლის 1 დეკემბერი

 

saqarTvelosTan mimarTebaSi, Cven moviTxovT dacul iqnas misi damoukidebloba, suvereniteti da terituriuli mTlianoba, mis saerTaSorisod aRiarebul sazRvrebSi. Cven movuwodebT mxareebs 2008 wlis 12 agvistosa da 8 seqtembers xelmowerili valdebulebebis Sesrulebisken. veyrdnobiT ra Jenevis molaparakebebs, moviTxovT saerTaSoriso organizaciebis dauyonebliv dabrunebas konfliqtis zonaSi. Cven mivesalmebiT saqarTvelos prezidentis evroparlamentis winaSe sajarod aRebul valdebulebas Zalis argamoyenebis Sesaxeb da movuxmobT mxareebs isargeblon TanamSromlobisTvis gamowvdili xeliT.