საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

Le Monde 07.10.2011, ნატალი ნუგაირედი

miuxedavad ruseTTan gaweuli Suamdgomlobisa, safrangeTis prezidentma adgilze sasurvel Sedegebs ver miaRwia.

 

SeiZleba Tua ara, rom es turne CaiTvalos triumfalurad omidan 3 wlis galis Semdeg? 7 oqtombers satelevizio gadacemebSi ra Tqma unda vixilavT nikola sarkozis, romelic sityviT gamodis Tbilisis Tavisuflebis moedanze da romelsac franguli droSebis mofriale saqarTvelos mosaxleoba taSs ukravs. sarkozi cdilobs politikuri qulebis dagrovebas: «ganTavisuflebul libiaSi» vizitis da gaeroSi palestinis dosieze Tavisi  mcdelobebis Semdeg, kavkasiaSi vizitiT myofi safrangeTis prezidenti, cdilobs kidev erTxel gausvas gazi Tavisi, rogorc Suamavlis rols, ruseT saqarTvelos soris 2008 wlis samxedro konfliqtis Sewyvetis saqmeSi.

saqarTvelos prezidenti, mixel saakaSvili, CaerTveba franguli «success story»-s scenografiaSi, miuxedavad imisa, rom cecxlis Sewyvetis Sesaxeb SeTanxmebis debulebebi ar sruldeba. rusebi agrZeleben SeTanxmebis darRvevas. Parizi amze  sajarod saubars gaurbis. saqarTvelo gaTvlas akeTebs imaze, rom radgan safrangeTis diplomatiam ver moaxerxa saqarTvelos «ganTavisufleba» ruseTis jarebisgan,  is did daxmarebas gauwevs saqarTvelos evrokavSirTan daaxloebaSi mainc.

saqarTvelo Tavis Tavs ver miscevs uflebas, rom dawvrilmandes sagareo daxmarebis gamovlinebis niSnebze, gansakuTrebiT maSin, rodesac dasavlelebis yuradReba TiTqmis ara ris mipyrobili kavkasiaze. evropeli liderebis vizitebi iSviaTobaa am regionebSi, sadac ruseTi ewinaaRmdegeba evro-atlantikuri struqturebis eqspansias da cdilobs gaataros gavlenis sferoebis politika, romlis dramatul apogeasac saqarTvelos omi warmoadgens.

saqarTvelosa da ruseTs Soris kvlav Zlieri daZabuloba arsebobs, rogorc es idumalebiT moculma teraqtebma cxadyo, romlebSic saakaSvilis xelisuflebam ruseTis samxedro specsamsaxurebi daadanaSaula (moskovi amas oficialurad uaryofs). Ggarda amisa, adgili aqvs samxedro Setakebebs qarTuli da rusuli sajariso formirebebis gamyofi xazis gaswvriv. TbilisSi, SeiZleba iTqvas, febriluri situacia sufevs. rac gamoixateba opoziciis mimarT politikuri klimatis gamkacrebaSi da ruseTis agentebze «nadirobaSi», rogorc es gvaCvena bolo periodSi fotografebis saqmem.

sarkozi ar apirebs am davaSi romelime mxare daikaos. Mmis prioritets, 2008 wels saqarTvelos nawilobrivi dapyrobis dawyebidan, warmoadgenda ruseTsa da evropas Soris mniSvnelovani krizisis Tavidan acileba. MTbilisSi, mosaxleobis winaSe gamosvlis dros, man Tavi unda aaridos ruseTis mier saqarTvelos samxedro “okupaciis” xsenebas. im sityvis xsenebas, romelic amerikis saxelmwifo mdivanma hilari klintonma ixmara 2010 wlis zafxulSi. Mmisi mesiji TbilisSi iqneba  - moskovTan aucilebeli “Serigeba”.

safrangeTis prezidents ara erTxel daudasturebia, rom man xeli SeuSala saqarTvelos “geografiuli rukidan gaqrobas”. Mman waiyrua saqarTvelos separatistul regionebSi (samxreT oseTi  da afxazeTi) ruseTis samxedro arsenalis mudmiv gaZlierebaze. moskovis samxedro kontingentma miaRwia daaxloebiT 10000 mde adamians. isini SeiaraRebuli arian Tavdasxmis iseTi saSualebebiT, rogoricaa smerCis da S-300 tipis raketebi. igive dumilia aseve im faqtzec, rom saqarTveloSi movlenili evrokavSiris 200 damkvirvebeli dRemde verasdros ver Sevida separatistul terotoriebze. SeiZleba iTqvas, rom realurad ruseTi evropel damkvirveblebs amyofebs “sazRvris” patrulis rolSi, im sazRvris, romelsac mxolod TviTon aRiarebs.

moskovi da Tbilisi ar eTanxmebian erTmaneTs 2008 wlis teqstebis interpretaciaSi, magram “safrangeTi ver miiRebs amaze gadawyvetilebas»,- aRniSnaven elizes sasaxleSi.  AivnisSi moskovSi  vizitiT myof safrangeTis sagareo saqmeTa ministr alen Jupes mieca imis saSualeba moesmina rusebis pozicia: qarTuli saqme daxurulia, mosalaparakebeli  aRaraferi aRar aris, afxazeTi da samxreT oseTi  “damoukidebeli saxelmwifoebi” arian. cecxlis Sewyvetis Sesaxeb xelSekrulebis Sesrulebaze  egreTwodebuli “Jenevis” molaparakebebi Zalian mdored mimdinareobs. savaraudod qarTuli politikur-samxedro dosie gayinulia xangrZlivi periodiT da mogvagonebs CrdiloeT kviprosis dosies.

safrangeTis prezidenti Seecdeba, rom “SefuTos” Tavisi mediatoruli naklovanebebi, da problematika gadaitanos sxva sakiTxze: saqarTvelos daaxloeba evrokavSirTan. safrangeTi mxars uWers asociaciis Sesaxeb xelSekrulebisa da vizebis gamartivebis sakiTxebs.

am etapze yvelaze mnisvnelovani dosie aris vaWrobis msoflio organizaciaSi ruseTis gawevrianebis sakiTxi. saqarTvelo aris am organizaciis wevri da sargeblobs vetos uflebiT. nikola sarkozis vizitis win, dasavleTsa da Tbiliss Soris mimdinareobs gaZlierebuli diskusiebi. Aam sakiTxze sakuTari Tanxmobis sanacvlod, mixeil saakaSvilis gundi isurvebda ruseT-saqarTvelos sazRvrze, anu ruseTis samxedro xazis ukan, saerTaSoriso monitoringis meqanizmis dawesebas.

magram gundze mimdinareobs Zlieri zewola, gansakuTrebiT vaSingtonis mxridan, rom ruseTis ekonomikuri aRiarebas ar Seeqmnas winaaRmdegoba.