საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

Le point 08/10/2011, par Emmanuel Jarry

 

TbilisSi nikola sarkozim ganacxada moskovis mier SeTanxmebis Seusrulebloba, romelzec 2008 wels saqarTvelosTan Setakebis dros SeTanxmdnen da mas triumfi moutana dedaqalaqis centrSi Sekrebili aTobiT aTasi qarTvelis winaSe. 

 

gamosvlaSi Tuki safrangeTis prezidentma ar daasaxela ruseTi Tavis yvelaze cxare kritikaSi, adresati TvalnaTeli iyo.

man aseve gamoaaSkarava «am aRebuli valdebulelebis» meore mxare, kerZod ki samxreT oseTisa da afxazeTis gamyofi xazis iqiT mniSvnelovani samxedro Zalis arseboba.

 

samxedro Zala moskovis mier araTu Semcirebula, aramed gaizarda kidec saqarTvelos separatistul regionebSi, romlebis damoukideblobac ruseTis mier aRiarebul iqna, miuxedavad imisa, rom 2008 wlis SeTanxmeba iTvaliswinebs, rom maTi statusi ganisazRvros Jenevis molaparakebebze, romlebic Tavis mxriv CixSia Sesuli.

 

man (sarkozim) moiTxova, rom evropeli damkvirveblebi daSvebul iqnan am teritoriebze, rogorc es gaTvaliswinebulia SeTanxmebis mixedviT da daculi iqnas iZulebiT gadaadgilebuli pirebis uflbebi daaubrundnen TavianT sacxovrebel adgilebs – moTxovna, mimarTuli moskovisadmi.

 

«safrangeTi miiCnevs ruseTs Tavis megobrad», aRniSna sarkozim da mouwoda moskovsa da Tbiliss daadgnen dialogisa da Serigebis gzas iseve, rogorc es SesZles safrangeTma da germaniam meore msoflio omis Semdgom.

 

ruseTi igulisxma, rodesac aRniSna, rom saWiroa wertili daesvas «konfrontaciis ritorikas (. . .) daSinebas, damuqrebas da destabilizaciis mcdelobas, rac yovelmxriv miuRebelia».

 

saqarTvelos miswrafebebi

 

moskovisadmi iyo mimarTuli isic, rac man ganacxada urCxulis gamgmiravi wminda giorgis qandakebis pirdapir mdgomma : «TviToeulma unda gaiTavisos, rom sabWoTa kavSiri aRar arsebobs da gavlenaTa sferoebis gadanawilebis politika mas ver Caanacvlebs».

 

«safrangeTi ar uaryofs arsebul realobas», daamata n. sarkozim, romelmac piroba dado rom Tval-yirs miadevnebs 2008 wlis 12 agvistosa da 8 seqtembris xelSekrulebebis ganxorcielebas da Tqva rom emxroma saqarTvelos teritoriul mTlianobas.

 

is emxroba da afasebs saqarTvelos “Tavisufal nebas da miswrafebas SeuerTdes natos Tu misi xalxis nebaa” da “dauaxlovdes evrokavSirs da erT dRes gaxdes misi wevric”.

 

man gauswro kidec saqarTvelos xelisuflebis warmomadgenelTa survils, romlebic evrpaSi arsebuli krizisis pirobebSi daSordnen evrokavSirSi gawevrianebis ocnebas.

 

igi aseve wavida Sors, vidre evrkavSiris sxva xelmZRvanelebi, romlebic Tavs ikaveben evrokavSiris gafarToebis axal SesaZleblobebTan dakavSirebiT.

 

magram man gariska, rodesac Seecada Sexeboda moskovs, iseve rogorc man gaaRiziana TurqeTis xelmZRvanelebi rodesac maT mosTxova 1915 wlis somxebis genocidis aRiareba sasomxeTSi mTeli vizitis ganmavlobaSi xuTSabaTs da paraskevs diliT.

 

qarTvelebma miiRes nikola sarozi rogorc gmiri saqarTvelos, safrangeTisa da evropis ferebSi Seferadebul Tavisuflebis moedanze (adre - leninis moedani).

 

« Cven arasodes dagvaviwydeba vin amogvidga mxarSi sami wlis win », ganacxada frangulad mixeil saakaSvilma.

 

daviwyebuli, yovel SemTxvevaSi amjerad, safrangeTis mier ruseTisTvis oTxi aviamzidi mistralis miyidva, romelic saeWvod iqna miCneuli TbilisSi im TvalsazrisiT, rom maT SeuZliaT gaamartivon ruseTis SesaZlo intervencia.

 

mixeil saakaSvili, romelic Tavad safrangeTSic ki iyo gakritikebuli 2008 wels samxreT oseTSi samxedro avantiuris gamo, ramac gamoiwvia misi jaris damarcxeba ruseTis mier, iyo aRfrTovanebuli nikola sarkozis sityvis Semdeg.

 

«es aris erisa da regionisTvis istoriuli momenti», aRniSna man frang JurnalistebTan.