საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია!

საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური
ვითარების გათვალისწინებით, 2021 წლის 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით პერიოდი განისაზღვრა უქმე/დასვენების დღეებად.
ხსენებული გადაწყვეტილება ვრცელდება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებზე.
🛑თუმცა, უქმე/დასვენების დღეებში მოქალაქეთა მომსახურება განხორციელდება
მხოლოდ გადაუდებელი/ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს. კერძოდ, შემდეგ
შემთხვევებში:
• ბუნებრივი კატასტროფა;
• ნებისმიერი შემთხვევა, როდესაც საფრთხე ექმნება ან შეექმნა მოქალაქეთა სიცოცხლეს
ან ჯანმრთელობას;
• საქართველოს მოქალაქის დაბადება;
• საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალება/გადმოსვენება;
• სამგზავრო დოკუმენტის დაკარგვა;
• საქართველოს მოქალაქის ადგილსამყოფელის დადგენა.
აღნიშნულ შემთხვევებში საკონსულო მომსახურების მიღების მიზნით საფრანგეთში საქართველოს საკონსულოს უნდა დაუკავშირდეთ შემდეგ ნომერზე;👇
+33783318689