საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

რუსეთის საზღვაო ფლოტს სურს შეიძინოს ხომალდი ''მისტრალი''

wvimis miuxedavad, sankt-peterburgSi, leitenanti Smidtis baqanze dResaswaulia. Ddainteresebulni nevis sanapirosken miiswrafvian, raTa «mistralis» bortze avidnen da daaTvalieron frangebis mier gamoZerwili axali nivTi, romlisganac eqvs vertmfrens erTdroulad SeuZlia afrena. samkurnalo darbazebiT, 69 samedicino loginiT, romelic «xomaldSi moTavsebuli evropis yvelaze didi saavadmyofoa», aqsesuarebisTvis, 110kvadratuli metris sport-darbazi, orkaciani kabinebi, romelsac bortis mzareulma «sabrZolo xomaldebi rols-roisi» uwoda.

 

«mistrali», ruseTis sazRvao flotis TxovniT Cavida tulonidan  petre pirvelis qalaqSi. Ffinansuri krizisis miuxedavad, ruseTi mzad aris gadaixados «mistralis» SesaZenad 500 milioni evro. parizma gadawyvita molaparakebebi ewarmoebina moskovTan, im pirobiT Tu xomaldi agebul iqneboda sen-nazeris Zvel samxedro mSeneblobaze. detalebs franguli mxare gadawyvets vladimer putinis parizSi vizitis dros.

 

gasul agvistos, sazRvao Zalis sardalma vladimer visockim, sinanuli gamoTqva, rom isini ar flobdnen «mistralis» msgavs xomalds ruseT-saqarTvelos konfliqtis dros, romelic maT saSualebas miscemda 40 wuTSi ganeTavsebina jari saqarTveloSi. kavkasiaSi konfliqtebis SeCerebaSi franguli mxaris mier miRweuli Sedegebis Semdeg, imisaTvis rom ar SeeSinebina «mistralis» potenciuri gamyidveli, rusulma mxarem ganacxada, rom am xomaldis daniSnuleba iqneboda mSvidobis SenarCuneba CrdiloeTSi, agreTve es maT saSualebas miscemT ibrZolon sazRvao piratebis winaaRmdeg.

 

miuxedavad amisa, arsebobs skepticizmi. rusi samxedro eqperti, «mistralis» daTvalierebis Semdeg acxadebs, rom xomalds aklia aRWurviloba da mas aqvs saartilerio problema, agreTve is ar aris sakmarisad daculi mfrinavi saSualebebisgan, miuxedavad amisa, rusi eqsperti acxadebs rom masze aris komfortabeluri pirobebi.

 

kontraqtis xelmoweris Semdeg, ruseTs saSualeba eqneba daeswros xomaldis mseneblobas da Seitanos misi personaluri cvlilebebi. moskovma ganacxada, rom is axlo momavalSi aaSenebs «mistralis» msgavs oTx xomalds. es faqti didad amwuxrebs parizs, radganac franguli mxaris gancxadebiT rusebs ar gaaCnia sakmarisi codna xomaldis asagebad.